กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 มี.ค. -10 เม.ย. 2563 รวม 40 อัตรา,

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 มี.ค. -10 เม.ย. 2563 รวม 40 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"กระทรวงวัฒนธรรม "

ลิงค์: https://ehenx.com/6405/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 40
ปฏิบัติงานที่: กระบี่,กาญจนบุรี,กำแพงเพชร,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชุมพร,ตราด,นครพนม,บึงกาฬ,พังงา,เพชรบูรณ์,แม่ฮ่องสอน,ยะลา,เลย,สระแก้ว,สุโขทัย,สุรินทร์,หนองคาย,หนองบัวลำภู
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มี.ค. – 10 เม.ย. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการสอบแข่งขนเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ

อัตราว่าง : 40 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

 1. ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบผ่าน (ภาค ก) ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ (10 เม.ย. 63)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นท่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการวัฒนธรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัิตงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

 1. รวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อปรกอบการพัฒนาและแนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
 2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เ็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการวิเคราะห์งานวัฒนธรรม
 3. รวบรวมข้อมูลและปัญหาในการดำเนินงานทางวัฒนธรรม เพื่อปรกอบการพิจารณาวางแผนการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานทางวัฒนธรรม
 4. รวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาความเบี่ยงเบน เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนดำเนินการเฝ้าระวัง และสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม
 5. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ด้านการวางแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโคงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ภารกิจของส่วนราชการ

วิชาที่สอบ

1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังนี้

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและรเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

4. ประกาศเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)

5. นโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม

6. การวางแผน การประสานงาน การบริหารจัดการองค์กร

7. ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

8. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมโลก และประชาคมอาเซียน

2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 1. ทดสอบการฟังภาษาอังกฤษ (Listening Test (ปรนัย) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
 2. การสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถสมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำป็นสำหรับตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงวัฒนธรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. – 10 เม.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงวัฒนธรรม

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments