กสท. เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-9 มี.ค. 2563 รวม 16 อัตรา,

กสท. เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-9 มี.ค. 2563 รวม 16 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กสท.เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ

"กสท. "

ลิงค์: https://ehenx.com/6317/ หรือ
ตำแหน่ง: ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ,ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล,ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร,สำนักงานบริการลูกค้า,ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรม,ฝ่ายควบคุมโครงข่าย,ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,เชียงใหม่,นครสวรรค์,นนทบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,พิจิตร,ภูเก็ต,ระยอง,ลพบุรี,สมุทรปราการ,สุรินทร์,สตูล
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 มี.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กสท. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคจำนวนทั้งสิ้น 16 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ฝ่ายควบคุมโครงข่าย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตกลาง

(ส่วนสนับสนุนงานบริการ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตกลาง

(สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ตะพานหิน)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตกลาง

(สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ชัยบาดาล)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันตก

(สำนักงานบริการลูกค้า กสท. หัวหิน)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตใต้

(สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ภูเก็ต)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตเหนือ

(ส่วนบริหารโครงข่าย)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันออกเฉียงเหนือ

(สำนักงานบริการลูกค้า กสท. สุรินทร์)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันออก

(สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ปลวกแดง)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 3. สามารถทำงานให้แก่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เต็มเวลา
 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเ็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 5. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
 6. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 7. ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ
 8. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารท้องถิ่น (เมื่อได้รับการบรรจุเข้าทำงาน)
 9. ไม่ป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
 10. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริต หรือกระทำผิดวินัย
 11. ผู้สมัรที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหารหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่ายังไม่พ้นจากการรับราชการทหาร จะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนด
 12. ผู้สมัครที่นำอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนด และจะพิจารณาดำเนินคดีอาญาตามความเหมาะสมต่อไป
 13. ผู้สมัครที่คัดเลือกได้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 บริษัท กสท ดทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะให้ออกจากงานทันที
 14. ผู้สมัึรที่เป็นพนักงาน และลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้รับการ ยกเว้น ไม่ใช้บังคับ ในกรณีดังนี้
  1. อายุของผู้สมัคร
  2. พนักงาน และลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรร และคุณวุฒิปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตร์ สามารถยื่นใบสมัครได้ในกรณีการรับสมัครที่กำหนด คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ โดยต้องมีสาขาวิชาตรงตามที่กำหนด
 15. ผู้สมัครที่เป็ฯพนักงานของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะต้องเป็นผุ้ที่ไม่เคยได้รับการบรรจุ ปรับวุฒิในคุณวุฒิ ตามที่กำหนดในการรับสมัครนี้มาก่อน
 16. ผู้ที่คัดเลือกได้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานสังกัดส่วนกลาง ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร (ข้อ 1 – ข้อ 3 และข้อ 5 – ข้อ 6) จะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ได้รับการบรรจุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะมีสิทธิยื่นความจำนงขอย้ายได้ และตามประกาศรับสมัคร (ข้อ 4) จะต้องปฏิบัิงาน ณ สถานที่ที่ได้รับการบรรจุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงจะมีสิทธิยื่นความจำนงขอย้ายได้
 17. ผู้ที่คัดเลือกได้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานสังกัดส่วนภูมิภาค ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร (ข้อ 7) จะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ได้รับการบรรจุครั้งแรกเป็นเวลา 5 ปี จึงจะมีสิทธิยื่นความจำนงขอย้ายได้ และตามประกาศรับสมัคร (ข้อ 8) จะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ได้รับการบรรจุครั้งแรกเป็นเวลา 10 ปี จึงจะมีสิทธิยื่นความจำนงขอย้ายได้
 18. ผู้ที่คัดเลือกได้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานสังกัดส่วนภูมิภาค ตามที่กำหนดภูมิลำเนาของผู้สมัคร ตามประกาศรับสมัคร (ข้อ 9 – ข้อ 16) จะต้องปฏิบัิงาน ณ สถานที่ที่ได้รับการบรรจุครั้งแรกเป็นเวลา 5 ปี จึงจะมีสิทธิยื่นความจตำนงขอย้ายได้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • คุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ
 • คุณวุฒิปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
 • หากมี CCNA Certified (Cisco Certified Network Associate) หรือเทียบเท่าขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบปรกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรม

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์

ฝ่ายควบคุมโครงข่าย

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์

ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ

(สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำ ชลี 3 ศรีราชา)

 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จะต้องปฏิบัติงานที่สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 3 ศรีราชา ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 (สถานีเคเบิบใต้น้ำ ชลี 4 สตูล)

 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จะต้องปฏิบัติงานที่สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 4 สตูล ไม่น้อยกว่า 10 ปี

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตกลาง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(ส่วนสนับสนุนงานบริการ)

 • คุณวุฒิปริญยาตรีทางด้านสังคมศาสตร์
 • มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและหากมีความรู้ด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรรค์

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตกลาง

(สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ตะพานหิน)

 • คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตกลาง

(สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ชัยบาดาล)

 • คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันตก

(สำนักงานบริการลูกค้า กสท. หัวหิน)

 • คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตใต้

(สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ภูเก็ต)

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตเหนือ

(ส่วนบริหารโครงข่าย)

 • คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันออกเฉียงเหนือ

(สำนักงานบริการลูกค้า กสท. สุรินทร์)

 • คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันออก

(สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ปลวกแดง)

 • คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง

วิชาที่สอบ

ภาคทั่วไป

สอบวิชาความถนัดทางเชาว์ปัญญา ความรู้เกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และความรู้ เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

 1. การประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
 2. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ
 3. การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ
 4. การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ
 5. การหาข้อยุติหรือข้อสรุอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 6. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 7. ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศไทย
 8. ความรู้รอบตัว

ภาษาอังกฤษ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 1. การอ่าน (Reading)
 2. ไวยากรณ์ (Grammar)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ภาคเฉพาะตำแหน่ง

สอบวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามคุณวุฒิและข้อที่สมัครคัดเลือก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ฝ่ายธุรกิจความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบ IT Security
 2. มาตรฐาน ISO24001
 3. กฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องกับ IT Security

ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล

 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เช่น AC/DC Power, UPS, Battery, Generator เป็นต้น
 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบปรับอากาศ (HVAC)
 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบ Facitity ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูล เช่น CCTV, Access Control เป็นต้น
 4. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 27001

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ IT Network
 2. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการอุปกรณ์ Network
 3. การออกแบบระบบ Wireless LAN Network, Campus Network
 4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Network Monitoring System เช่น Cacti, Icinga
 5. การแก้ไขปัญหา IP Network

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 2. ความรู้เรื่องการใช้งานโปรแกรม AUTOCAD
 3. ความรู้เรื่องการประมาณราคางานก่อสร้าง
 4. ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
 5. ความรู้งานวิศวกรรมโครงสร้าง (คอนกรีตเสริมเหล็ก)
 6. ความรู้เรื่องระเบียบจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรม

 1. ความรู้เกี่ยวกับโครงข่าย Access Network
 2. ความรู้เกี่ยวกับการสือ่สารข้อมูลและโครงข่าย Broadband Internet
 3. ความรู้เกี่ยวกับโครงข่าย IP และโครงข่ายสื่อสัญญาณ
 4. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านโทรคมนาคม
 5. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและระบบเครือข่าย

ฝ่ายควบคุมโครงข่าย

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงข่ายระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง
 2. ความรู้เกี่ยววกับระบบบริหารโครงข่าย
 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบสื่อสัญญาณ SDH และ DWDW
 4. ความรู้เกี่ยวกับ Facility สำหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม
 5. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง
 2. ความรู้เกี่ยวกับระบบ Facility อาทิ UPS, DC Power Supply, AC Power, Generator, เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตกลาง

(ส่วนสนับสนุนงานบริการ)

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 3. ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ
 4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
 5. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตกลาง

(สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ตะพานหิน)

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 3. ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ
 4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
 5. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตกลาง

(สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ชัยบาดาล)

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 3. ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ
 4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
 5. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันตก

(สำนักงานบริการลูกค้า กสท. หัวหิน)

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 3. ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ
 4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
 5. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตใต้

(สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ภูเก็ต)

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 2. ความรู้ด้าน IT Network 
 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย LAN, WAN และสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
 4. ความรู้เกี่ยวกับระบบสื่อสารทางแสงและระบบ FTTx
 5. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ
 6. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและ Facility เช่น DC Power Supply, UPS, Battery, AC Power Supply, UPS, Battery, AC Power, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ฯลฯ
 7. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบป้องกันในระบบไฟฟ้า เช่น Surge protection, Grounding และเรื่อง Hamonic เป็นต้น
 8. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสายส่งกำลัง และหม้อแปลง
 9. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตเหนือ

(ส่วนบริหารโครงข่าย)

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 2. ความรู้ด้าน IT Network 
 3. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย LAN, WAN และสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
 4. ความรู้เกี่ยวกับระบบสื่อสารทางแสงและระบบ FTTx
 5. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ
 6. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและ Facility เช่น DC Power Supply, UPS, Battery, AC Power Supply, UPS, Battery, AC Power, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ฯลฯ
 7. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบป้องกันในระบบไฟฟ้า เช่น Surge protection, Grounding และเรื่อง Hamonic เป็นต้น
 8. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสายส่งกำลัง และหม้อแปลง
 9. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันออกเฉียงเหนือ

(สำนักงานบริการลูกค้า กสท. สุรินทร์)

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 3. ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ
 4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
 5. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

สำนักงานบริการลูกค้า กสท. เขตตะวันออก

(สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ปลวกแดง)

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 3. ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศ
 4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
 5. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สอบสัมภาษณ์ (จะดำเนินการภายหลังจากการประกาศผลการสอบข้อเขียนตามข้อ 5.1 และ 5.2 แล้ว) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ กสท.  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 9 มี.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กสท.

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments