กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-13 มี.ค. 2563

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-13 มี.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสุขภาพจิตเปิดรับสมัครสอบพนักงาน

"กรมสุขภาพจิต "

ลิงค์: https://ehenx.com/6272/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบัตรรายงานโรค
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 มี.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบัตรรายงานโรค

อัตราเงินเดือน :8,300 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบัตรรายงานโรค

  1. มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
  2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 3.ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. จัดเตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออ านวยความสะดวกการปฏิบัติงาน

2. บริการจัดท าบัตรผู้ป่วยประเภทต่างๆในระบบสารสนเทศ พร้อมบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัวของผู้ป่วย เพื่อประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาล และดูแลสุขภาพผู้ป่วย

3. บริการค้นหาเวชระเบียน จัดเก็บตามระบบ และซ่อมบ ารุงรักษา เพื่อให้มีสภาพคงทนพร้อมใช้งาน

4. ร่วมกับทีมงานในการลงทะเบียนให้รหัสโรคตามระบบสากลในระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

5. ให้บริการยืมหรือคืนเวชระเบียนแก่ผู้มารับบริการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด พร้อมจัดระบบควบคุม ติดตาม ตามมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด เพื่อให้การด าเนินงานมีความราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพ

6. ประสานงานและอ านวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

7..สรุปสถิติข้อมูลการให้บริการในงานแต่ละประเภท เพื่อน าไปบริหารจัดการงานบริการ เชิงคุณภาพ

8. ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมสุขภาพจิต  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 – 13 มีนาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสุขภาพจิต

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments