กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-28 ม.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมทรัพย์สินทางปัญญา "

ลิงค์: https://ehenx.com/6095/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการพาณิชย์,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ม.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการพาณิชย์

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการพาณิชย์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการพาณิชย์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ช่วยตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเสนอต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการพิจารณาจำหน่ายคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
2. ตรวจสอบการจำหน่ายคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในระบบเครื่องหมายการค้า
3. ดำเนินการควบคุมการจัดเก็บและการเบิกจ่ายแฟ้มคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเอกสารหลักฐานประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ช่วยตรวจสอบความถูกต้องและเสนอนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในการพิจารณาออกหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
5. ใหคําแนะนํา และตอบขอหารือตางๆ ในประเด็นที่ไมยุงยากซับซอนใหแกผูประกอบการ บุคคลทั่วไป รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่ธุรการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
5. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
6. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
7. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการพาณิชย์

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (รวม 100 คะแนน) 1. เป็นการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และ องค์กรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 30 ข้อ (รวม 30 คะแนน) 2. เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านธุรการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 70 ข้อ (รวม 70 คะแนน)


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (รวม 100 คะแนน) 1. เป็นการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และ องค์กรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 30 ข้อ (รวม 30 คะแนน) 2. เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านธุรการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน 70 ข้อ (รวม 70 คะแนน)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 28 ม.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทรัพย์สินทางปัญญา

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments