กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล ้อม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-7 ก.พ. 2563

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล ้อม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-7 ก.พ. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

"กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล ้อม "

ลิงค์: https://ehenx.com/6096/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ก.พ. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ

เรื่อง 

จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15000 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15000 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15000 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดประเด็น และกระบวนการเสริมสร้างจิตสำนึก ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
 2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม
 3. จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม และประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 4. ดำเนินกิจกรรมด้านการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม และประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. ด้านการวางแผน

 1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลการกำหนดประเด็นการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม
 2. วางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม ให้ทันกับสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 3. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเผยแพร่เบื้องต้นแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน
 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ความรู้เบื้องต้นแก่บุคคลผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจแก่บุคคลทั่วไป

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
 2. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอ และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายหรือการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 3. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
 5. ศึกษา วิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุน รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ นอกเหนือจากสวัสดิการของรัฐ
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 2. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน ภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ
 3. ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการประมวล วิเคราะห์และการนำเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน โครงการ หลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อการเรียนรู้ และการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. ด้านการปฏิบัติการ

 1. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
 2. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูล
 3. ให้ถูกต้องและทันสมัย
 4. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
 5. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
 6. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

 1. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
 2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย)

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย
  • ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สิ่งแวดล้อม กฎหมาย นโยบาย ตลอดจนข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน
 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม
  • กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย)

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย
  • ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สิ่งแวดล้อม กฎหมาย นโยบาย ตลอดจนข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน
 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย)

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบด้วย
  • ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สิ่งแวดล้อม กฎหมาย นโยบาย ตลอดจนข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน
 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และงบประมาณ
  • กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล ้อม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 7 ก.พ. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล ้อม

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments