กองพลทหารราบที่ 11 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ20 ม.ค. -26 ม.ค. 2563 รวม 42 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กองพลทหารราบที่11

"กองพลทหารราบที่ 11 "

ลิงค์: https://ehenx.com/5990/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน(อัตราสิบเอก),เสมียน,พลขับรถ,ช่างยานยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 42
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา (ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ม.ค. – 26 ม.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองพลทหารราบที่ 11 เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองพลทหารราบที่ 11

เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

กองพลทหารราบที่ 11 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปี 2563 จำนวน 42 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)

เสมียน

อัตราว่าง : 25 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย, ปวช.


พลขับรถ

อัตราว่าง : 14 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย, ปวช.


ช่างยานยนต์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)

เสมียน

 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.)
 2. อายุ 18-30 ปี (ปีเกิด พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2545
 3. มีความรู้ด้านพิมพ์ดีด การใช้ Microsoft Wrod, Excel, PowerPoint คอมพวเตอร์เบื้องต้น และระเบียบงานสารบรรณ

พลขับรถ

 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช.)
 2. อายุ 18-30 ปี (ปีเกิด พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2545
 3. มีความรู้ด้านการปรนนิบัติบำรุงเครื่องยนต์เบื้องต้น และกฎหมายจราจร

ช่างยานยนต์

 1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมหรือเครื่องกล สาขางานช่างยนต์ (ใช้วุฒิ ปวช.เท่านั้น)
 2. อายุ 18-30 ปี (ปีเกิด  พ.ศ..2533 ถึง พ.ศ.2545)
 3. มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 4 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงวันสมัครด้วยตนเอง (นำฉบับจริงมาแสดง และถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 2 ชุด) ดังนี้

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
  2. สำเนาทะเียนบ้านผู้สมัคร และบิดา มารดา
  3. สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร และบิดา มารดา (กรณีเปลี่ยนชื่อสกุล)
  4. สำเนาสูติบัตรผู้สมัคร
  5. สำเนาทะเบียนสมรสบิดา มารดา หรือหนังสือรับรองบุตร
  6. สำเนาใบประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา
  7. สำเนาหนังสือสำคัญทหารกองหนุน สด.3 และ สด.8
  8. กรณีผ่านการเป็นทหารกองประจำการ ใช้หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด โดยผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป เป็นผูลงนามในหนังสือรับรอง
  9. กรณีสำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ใช้หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ จากกรมการรักษาดินแดน หรือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
  10. ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ภาพ
  11. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก (เฉพาะตำแหน่ง พลขับ)
  12. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบมรณบัตรของบิดา มารดา (กรณีถึงแก่กรรม)
  13. ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 250 บาท
  14. ให้นำหลักฐานระบุความสามารถพิเศษ มายื่นในวันรับสมัครด้วย เช่น นักกีฬา ช่างไฟฟ้า เป็นต้น (กรณีมีความสามารถพิเศษ)
  15. ผู้สมัครสอบต้องนำหลักฐานมายื่นในวันสมัครให้ครบถ้วน มิเช่นนั้น กองพลทหารราบที่ 11 จะไม่รับสมัครแต่อย่างใด

  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิชาที่สอบ

  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (รอบแรก) วันที่ 1 ก.พ. 63
  1. ดันพื้น
  2. ลุกนั่ง
  3. วิ่ง 2 กิโลเมตร
  สอบภาควิชาการ วันที่ 2 ก.พ. 63
  1. วิชาความรู้ทั่วไป (คณิตฯ, วิทย์, ความรู้ทั่วไป) จำนวน 25 ข้อ 25 คะแนน
  2. วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 25 ข้อ 25 คะแนน
  3. วิชาเฉพาะตำแหน่ง จำนวน 25 ข้อ 25 คะแนน
   1. ตำแหน่งเสมียน สอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ, ความรู้ด้านพิมพ์เอกสาร, การใช้งานคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
   2. ตำหน่งพลขับ สอบความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น, การปรนนิบัตรบำรุงเครื่องยนต์, กฎหมายจราจร และการทดสอบการขับขี่ยานพาหนะ
   3. ตำแหน่งช่างยนต์ สอบความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์, การรักษาเครื่องยนต์ต่างๆ ฯลฯ
  4. วิชาทหารทั่วไป จำนวน 25 ข้อ 25 คะแนน
  การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 ก.พ. 63 

  ทดสอบด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ ลักษระท่าทาง ท่วงทีวาจา และเชาว์ปัญญา

  การสอบภาคปฏิบัติ วันที่ 4 ก.พ. 63
  • ตำแหน่ง เสมียน ทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์
  • ตำแหน่ง พลขับ ทดสอบการขับขี่ยานพาหนะ
  • ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ ทดสอบการซ่อมเครื่องยนต์

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองพลทหารราบที่ 11  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอซื้อใบสมัครและสมัครสอบ ณ อาคารเยี่ยมญาติ (หลังกองรักษาการณ์กองพลทหารราบที่ 11) ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า เขตเมืองกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 – 26 มกราคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กองพลทหารราบที่ 11

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments