Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 ก.ค. -8 ส.ค. 2565 รวม 15 อัตรา,

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17247/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ,นายช่างโยธาปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,250-16,500
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,นนทบุรี,สุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ก.ค. – 8 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ

ด้วยสำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแช่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแช่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรนั้าแห่งชาติ ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างโยธาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11250-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11250-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกรปฏิบัติการ

(๑) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
(๒) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.


นายช่างโยธาปฏิบัติการ

(๑)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
(๒) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชิ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
(๒) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดงนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) เสนอความเห็นแกผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยกฎหมายเกี่ยวกับ ระเบียบของทางราขการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา ของผู้บังคับบัญขา
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(๓) ศึกษาข้อมูลรวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการ เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการและการดำเนินคดีของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมถุทธิ้ตามที่กำหนด
(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก1บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหาและให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับ การดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว


นายช่างโยธาปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ คังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) สำรวจ ออกแบบ เขียน ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการ ก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตาม หลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ไต้รับ
(๒) ตรวจสอบ แก่ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการเพื่อให้ ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ถอดแบบเพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใซัตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาก่อสร้าง
(๔) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและฟิกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป
(๒) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยราชการ เอกชนหรือประชาขนทั่วไป เพื่อขอความ ช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน หน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไมจำเป็นต้องใซัผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(ด) จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด
(๒)รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน
(๓) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงินเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ในการปฏิบัติงาน
(๔) ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราขการ เอกชน หรือประชาขนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ของหน่วยงาน
๒. ด้านการบริการ
(ด) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการเอกขน และประชาชนทั่วไปเพื่อถ่ายทอดความรู้ความชำนาญแก่ผู้ที่สนใจ
(๒) ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกขน หรือประขาชนทั่วไปขอความข่วยเหลือ และความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ของหน่วยงาน

วิชาที่สอบ

นิติกรปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้(คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
วิชาที่ ๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที,เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๑๐0 คะแนน)
๑. พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
๓. ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ
๔. ความรู้ทั่วไปด้านบริหารทรัพยากรนํ้า
วิชาที่ ๒ ความรู้เฉพาะตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (๑00 คะแนน)
๑. ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๒. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๓. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๕. พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐


นายช่างโยธาปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) วิชาที่ ๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๑00 คะแนน)
๑. พระราชบัญญัติทรัพยากรนี้า พ.ศ. ๒๕๖๑ และอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง
๒. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรนี้า
๓. ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานทรัพยากรนี้าแห่งชาติ
๔. ความรู้ทั่วไปด้านบริหารทรัพยากรนี้า
วิชาที่ ๒ ความรู้เฉพาะตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (๑00 คะแนน)
๑. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น
๒. การเขียนแบบวิศวกรรม
๓. การออกแบบและคำนวณโครงสร้างไม้ โครงสร้างเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
๔. การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง
การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนดังนี้(คะแนนเต็ม๒๐๐ คะแนน)
วิขาที่ ๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวซ้องกับการปฏิบัติงาน (๑๐0 คะแนน)
๑. พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
๓. ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ
๔. ความรู้ทั่วไปด้านบริหารทรัพยากรนํ้า
วิชาที่ ๒ ความรู้เฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (๑0๐ คะแนน)
๑. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑
๒. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๓. หลักการบัญชีเบื้องต้น

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. – 8 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments