กปร. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ23 ธ.ค. -6 ม.ค. 2563

กปร.    เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ23 ธ.ค. -6 ม.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กปร.

"กปร. "

ลิงค์: https://ehenx.com/5937/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างศิลป์,พนักงานประจำสำนักงาน,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กปร.)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ธ.ค. – 6 ม.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กปร. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเืพ่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างศิลป์

 

อัตราเงินเดือน :11280/13010/13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.- ปวท.- ปวส.

 


พนักงานประจำสำนักงาน

 

อัตราเงินเดือน :11280/13010/13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.- ปวท.- ปวส.

 


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างศิลป์

1) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ปวท. และ ปวส. ในสาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาศิลปะหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชา
ช่างทองหลวง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
2) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ เรียบร้อย
3) เป็นผู้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ


พนักงานประจำสำนักงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ปวท. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา
2) มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น Microsoft Office และมีความสามารถในการพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
3) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ เรียบร้อย
4) เป็นผู้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ทางภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นใดในกรณีที่สำเร็จจากต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลักษณะงานของตำแหน่ง
2) มีทักษะทางภาษาอังกฤษในการเขียน อ่าน และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมการปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเป็นอย่างดี และสามารถพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
4) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย และมีความน่าไว้วางใจ
5) ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
6) เป็นผู้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

วิชาที่สอบ

นายช่างศิลป์

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงาน กปร. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ-กราฟิก หลักการออกแบบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของศิลปะ 2. ออกแบบ การผลิตสื่อจากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์


พนักงานประจำสำนักงาน

ความรู้ ความเข้าใจในสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไป งานเลขานุการและงานธุรการ ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ เป็นต้น และความรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสื่อสาร การจัดประชุม การประสานงานและการต้อนรับชาวต่างประเทศ ความรู้เกี่ยวกับการร่างหนังสือโต้ตอบ การแปลและเขียนบทความทางภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กปร.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. สำนักงาน กปร. ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 6 มกราคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กปร.

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments