Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ก.ค. -8 ก.ค. 2565 รวม 7 อัตรา,

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/17204/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการวัตถุอันตราย,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ก.ค. – 8 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการวัตถุอันตราย นักจัดการงานทั่วไป และนักวิทยาศาสตร์

ด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการวัตถุอันตราย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการวัตถุอันตราย

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3. สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 


นักจัดการงานทั่วไป

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. สาขาวิชาการบัญชี
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
4. สาขาวิชาการจัดการ
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์
6. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์)


นักวิทยาศาสตร์

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
2. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
3. สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการวัตถุอันตราย

1. สนับสนุนงานตรวจประเมินและตรวจสอบข้อมูลการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
2. สนับสนุนการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
3. ให้คำแนะนำ เผยแพร่ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว
4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามระบบงบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบประมวลผลและติดตามผลงาน ประจำปีงบประมาณ
5. ติดตาม รวบรวม และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ เพื่อให้บรรลุและตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 


นักจัดการงานทั่วไป

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานไปรษณีย์ งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานพัสดุ งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา
2. ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลสถิติ และรายงานต่าง ๆ
3. ช่วยวางแผนและติดตามงาน ติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ
4. เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก จัดทำรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ
5. ร่วมรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
6. ตอบข้อซักถาม ชี้แจงรายละเอียดและการให้ข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิทยาศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของสารเคมีและตรวจสอบความเป็นอันตรายของสารเคมี รวมถึงข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet)
2. ให้คำแนะนำผู้ประกอบการเรื่องกฎหมายวัตถุอันตราย
3. ตรวจสอบและติดตามผลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางระบบสารสนเทศ เช่น ประสานงานกับสำนักงาน ป.ป.ส. รับแจ้งล่วงหน้าการนำเข้า ส่งออกวัตถุอันตรายที่อาจนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติด
4. ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม แก้ไข ยกเลิก สาระสำคัญในทะเบียนวัตถุอันตราย ใบอนุญาตและใบแจ้งต่าง ๆ
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

นักวิชาการวัตถุอันตราย

๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ๑.๑ ความรู้ความลามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน) ๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ๒) ความรู้เกี่ยวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ๑.๒ ความรู้ความลามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๖๐ คะแนน) ๑) ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ๒) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสารเคมี ๓) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านวัตถุอันตราย
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ๒.๑ ความรู้ความสามารถ (๔๐ คะแนน) พิจารณาจากความรู้ที่เป็นประโยขน์ต่อการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ประสบการณ์รวมทั้งความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ การแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และ อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ๒.๒ บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ (๖๐ คะแนน) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ เขาน์ปัญญา ความคล่องแคล,วว่องไวในการตอบปัญหา การแก้ปัญหา และความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ


นักจัดการงานทั่วไป

ด. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน) ๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๒) ความรู้เกี่ยวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ๑.๒ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๖๐ คะแนน) ๑) ความรู้เกี่ยวกับพระราขบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๒) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๔) ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผน การประสานงาน และการจัดการองค์การ
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ๒.๑ ความรู้ความลามารถ (๔๐ คะแนน) พิจารณาจากความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ประสบการณ์รวมทั้งความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ การแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และ อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ๒.๒ บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ (๖๐ คะแนน) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ เชาน์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา การแก้ปัญหา และความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ


นักวิทยาศาสตร์

๑. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน) ๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๒) ความรู้เกี่ยวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ๑.๒ ความรู้ความลามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๖๐ คะแนน) ๑) ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ๒) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ๓) ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ๒.๑ ความรู้ความสามารถ (๔๐ คะแนน) พิจารณาจากความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ประสบการณ์รวมทั้งความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ การแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และ อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ๒.๒ บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ (๖๐ คะแนน) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ เชาน์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา การแล้ปัญหา และความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. – 8 ก.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments