กทม. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 พ.ย. 2562 รวม 170 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กทม.

"กทม. "

ลิงค์: https://ehenx.com/5777/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 170
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 พ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กทม. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562

ด้วยกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับาชการเป็นข้าราชการครีูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบในหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ด่วนมากที่ กท 0302/1230 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ให้สำนักการศึกษารับผิดชอบในการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามมติ ก.ก.ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกรเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้ช่วย

อัตราว่าง : 170 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,050-15,800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

กลุ่มวิชา

แนะแนว

จำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ 30 อัตรา

การศึกษาพิเศษ

จำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ 30 อัตรา

คณิตศาสตร์

จำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ 30 อัตรา

อนุบาลศึกษา

จำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ 10 อัตรา

ภาษาไทย

จำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ 14 อัตรา

ภาษาอังกฤษ

จำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ 14 อัตรา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

จำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ 10 อัตรา

ประถมศึกษา

จำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ 6 อัตรา

พลศึกษา

จำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ 4 อัตรา

ศิลปศึกษา-วาดเขียน

จำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ 4 อัตรา

บรรณารักษ์

จำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ 5 อัตรา

คหกรรม

จำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ 5 อัตรา

นาฏศิลป์

จำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ 2 อัตรา

เกษตรกรรม

จำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ 2 อัตรา

วัดผล

จำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ 1 อัตรา

ฟิสิกส์

จำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ 1 อัตรา

เคมี

จำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ 1 อัตรา

ชีววิทยา

จำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครสอบ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชา แนะแนว

ปริญญาตรีกลุ่มวิชาแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา การให้คำปรึกษาและการแนะแนว การแนะแนว หรือการแนะแนวการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว การแนะแนวแลการให้คำปรึกษา จิตวิทยาทางให้บริการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยา จิตวิทยาโรงเรียน จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการทดลอง และวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

กลุ่มวิชา การศึกษาพิเศษ

ปริญญาตรีกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ การศึกษาพิศษหรือการสอนเด็กพิเศษหรือหูหนวอกศึกษา การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางสติปัญญา) การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางการเห็น) การศึกษาพิศษ (ความบกพร่องทางการได้ยิน) การศึกษาพิเศษ (การสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน) การศึกษาพิเศษ การศึกษา-ภาษาไทย การศึกษา (การศึกษาพิเศษ) การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ และวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์

ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ การศึกษาคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา สถิติ สถิติคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์-เคมี คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์-ชีวะ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

กลุ่มวิชา อนุบาลศึกษา

ปริญญาตรีกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา การอนุบาล อนุบาลศึกษา การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัยศึกษา การปฐมวัยศึกษา การปฐมวัย ปฐมวัย อนุบาล และวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

กลุ่มวิชา ภาษาไทย

ปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาไทย การสอนภาษาไทย ภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาษาและวรรณคดีไทย วรณรคดีไทย การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา วิธีการสอนภาษาไทย ภาษาไทยและการสื่อสาร ไทยคดีศึกษา ไทยศึกษา วิธีสอนภาษาไทย การสอนภาษาไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ภาษาไทย ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย และวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ

ปริญญาตรีกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ วิธีการสอนภาษาอังกฤษ วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ภาษาอังกฤษและการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษชั้นสูง ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารธุรกิจ ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ การสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบภาษาต่างประเทศ และวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง หือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก

กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ปริญญาตรีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

กลุ่มวิชา ประถมศึกษา

ปริญญาตรีกลุ่มวิชาประถมศึกษา

กลุ่มวิชา พลศึกษา

ปริญญาตรีกลุ่มวิชาพลศึกษา

กลุ่มวิชา ศิลปศึกษา-วาดเขียน

ปริญญาตรีกลุ่มวิชาศิลปศึกษา-วาดเขียน

กลุ่มวิชา บรรณารักษ์

ปริญญาตรีกลุ่มวิชาบรรณารักษ์

กลุ่มวิชา คหกรรม

ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคหกรรม

กลุ่มวิชา นาฏศิลป์

ปริญญาตรีกลุ่มวิชานาฏศิลป์

กลุ่มวิชา เกษตรกรรม

ปริญญาตรีกลุ่มวิชาเกษตรกรรม

กลุ่มวิชา วัดผล

ปริญญาตรีกลุ่มวิชาวัดผล

กลุ่มวิชา ฟิสิกส์

ปริญญาตรีกลุ่มวิชาฟิสิกส์

กลุ่มวิชา เคมี

ปริญญาตรีกลุ่มวิชาเคมี

กลุ่มวิชา ชีววิทยา

ปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีววิทยา

วิชาที่สอบ

หลักสูตรการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

(ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556

หลักสุตรการสอบแข่งขัน ประเกอบด้วย ภาค ก ภาค ข ภาค ค (คะแนนทั้งหมด 500 คะแนน)

ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

1. ความรอบรู้ (คะแนน 75 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องดังต่อไปนี้

 1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 2. นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
 3. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
 4. กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
  1. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
  2. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมมหานคร
  3. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  4. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  5. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  6. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
  7. กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

2. ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

 1. ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล
 2. ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
 3. ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบความสามารถในการคิดสรุปเหตุผลและอุปมาอุปไมย

3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

 1. วินัยและการรักษาวินัย
 2. คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
 3. มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
 4. จรรยาบรรณวิชาชีพครู
 5. สมรรถนะวิชาชีพครู
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

1. ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

 1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 2. หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
 3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 4. การพัฒนาผู้เรียน
 5. การบริหารจัดการชั้นเรียน
 6. การวิจัยทางการศึกษา
 7. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 8. การวัดและประเมินผลการศึกษา

2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหา กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

1. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมร์ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน

2. ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก

 1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
 2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 3. บุคลิกลักษณะ
 4. การมีปฏิภาณ ท่วงทีวาจา
 5. เจตคติและอุดมการณ์

 

วิธีการสมัครงาน กทม.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กทม. ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 – 29 พฤศจิกายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments