กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 มิ.ย. -8 มิ.ย. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 มิ.ย. -8 มิ.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17055/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 มิ.ย. – 8 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๑๙๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

๑) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวข.) หรือประกาศนืยบัตร วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน ปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปีต่อจากประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ . เทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสม กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
๒) ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ ผ่านการเรียนการสอนใน สถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะต้องปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ๕ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการ ทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น
๑) ช่วยดำเนินการ ตรวจสอบและ ติดตั้งระบบ LAN และหมายเลข IP เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง
๒) ตรวจสอบการทำงานของ เครื่องในระบบเครือข่าย ดูแล บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่วงต่าง ๆ
๓) สำรวจและกำหนดปรับปรุง มาตรฐานขั้นตํ่าของเครื่องและ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับภารกิจงานและเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนไป
๔) ดำเนินการติดตั้งระบบ LAN ให้กับหน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
๕) ดำเนินการตรวจสอบ ประสานงานในการจัดทำเว็บไซต์ ให้ตรงกับมาตรฐานที่กำหนด
๖) กำหนดการ SCAN ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการ จัดทำเว็บไซต์
๗) ดำเนินการสั่งและตรวจเช็ค E – mail ของศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

๑) มีความรู้เกี่ยวกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
๓) มีความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติงานธุรการและงานสาร บรรณอย่างเหมาะสม ในการ ปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
๔) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานในหน้าที่
๕) มีความรู้ ความสามารถในการ ใช้ภาษาและความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่
๖) มีความสามารในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและ สรุปเหตุผล
๗) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม หรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เข่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ้ บริการที่ดี การสั่งสมความ เชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร ๑ ชั้น ๕ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 8 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments