กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ต.ค. -31 ต.ค. 2562

กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ต.ค. -31 ต.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการ

"กระทรวงศึกษาธิการ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5630/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงศึกษาธิการ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ต.ค. – 31 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานด้านภาษาต่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปริญญาตรี- ปริญญาโท

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ

 1. ได้รับคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 2. ในสาขาวิชา ดังนี้
  • สาขาวิชาศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชาการศึกษา
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาครุศาสตร์
  • สาขาวิชาสังคมวิทยา
  • สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
  • สาขาวิชาอักษรศาสตร์

วิชาที่สอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 10. ความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล 11. การบริหารจัดการข้อมูล 12. ความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 13. ความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำนักงาน

1.การใช้ภาษาอังกฤษ (Grammar,Vocabulary, Reading Comprehension) 2. แปลความหมาย สรุปความจากข้อความ หรือบทความ – จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย – จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 3. การร่างคำกล่าวตอนรับเป็นภาษาอังกฤษ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  :สมัครทางไปรษณีย์  

รับสมัครทงาไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.moe.go.th หัวข้อ “ประกาศ” และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร10300 ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

โดยเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป”

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงศึกษาธิการ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments