หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-1 พ.ย. 2562 รวม 97 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

"หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ "

ลิงค์: https://ehenx.com/5589/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน(อัตราสิบเอก)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 97
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี,กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,พิษณุโลก
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 พ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับาชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) บรรจุลงในตำแหน่งตามหน่วยต่างๆ ในหน่วยบัญชาการสงเครามพเสษ จำนวน 97 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)

อัตราว่าง : 97 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 อายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ นับถึงปี 2562 การนับอายุตามกฎหมายว่ด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.2497 (ผู้ที่เกิด พศ.2534-พ.ศ.2544)
  2. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหน่วยรบพิเสษ โดยต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตร มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76/79 เซนติเมตร โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายจากคณะกรรมการการรับสมัครของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเท่านั้นและถือเป็นที่สุด
  3. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกาาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร และได้รับระเบียบแสดงผลการเรียนเรียบร้อยในวันสมัคร (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการศึกษา) หากตรวจพบในภายหลังว่าสำเร็จการศึกษาหลังวันยื่นใบสมัคร หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการสมัคร และจะไม่พิจารณาคัดเลือกบรรจุเข้ารับาชการตามประกาศนี้
  4. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2529 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
  5. ต้องเป็นผู้ที่มีวิทยฐานะและคุณลักษระถูกต้องตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่ด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.207 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
  6. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 1 พ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

แผนที่ | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments