องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-25 ต.ค. 2562

องค์การสะพานปลา    เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-25 ต.ค. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

องค์การสะพานปลา

"องค์การสะพานปลา "

ลิงค์: https://ehenx.com/5537/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างก่อสร้าง,บุคลากร,นิติกร,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,นักบัญชี,วิศวกรสิ่งแวดล้อม,วิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,150-15,890
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (องค์การสพะานปลา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ต.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การสะพานปลา

เรื่อง รับสมัครพนักงาน

องค์การสะพานปลามีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างก่อสร้าง

 

อัตราเงินเดือน :10150 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

 


บุคลากร

 

อัตราเงินเดือน :15,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


นิติกร

 

อัตราเงินเดือน :15,890 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 

อัตราเงินเดือน :15,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


นักบัญชี

 

อัตราเงินเดือน :15,890 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


วิศวกรสิ่งแวดล้อม

 

อัตราเงินเดือน :15,890 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


วิศวกรโยธา

 

ชื่อตำแหน่ง :วิศวกรโยธา

อัตราเงินเดือน :15,890 บาท

 

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างก่อสร้าง

1. เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างเทคนิค
3. คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อกำหนดขององค์การสะพานปลา


บุคลากร

1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2 วุฒิปริญญาตรี – บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
– วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word, Microsoft Excel


นิติกร

1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2 วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word, Microsoft Excel


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

4.1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4.2 วุฒิปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามีความรู้ด้านกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word, Microsoft Excel


นักบัญชี

3.1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3.2 วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี (ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3.3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel


วิศวกรสิ่งแวดล้อม

2.1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2.2 วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สิ่งแวดล้อม/
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม /เคมีวิศวกรรม
2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ทุกสาขา


วิศวกรโยธา

1.1 เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
1.2 วุฒิปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาโยธา /ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
(คบ.บ. โยธา, ก่อสร้าง) /อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.โยธา)/วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง)
1.3 สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม AUTOCAD ได้
1.4 มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1.5 คุณสมบัติอื่นๆตามข้อกำหนดขององค์การสะพานปลา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ช่างก่อสร้าง

ช่างก่อสร้าง ๒ ปฏิบัติงานที่สำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา


บุคลากร

บุคลากร 3 ปฏิบัติงานที่แผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 


นิติกร

นิติกร 3 ปฏิบัติงานที่แผนกระเบียบวินัย สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน


นักบัญชี

ปฏิบัติงานที่แผนกงบประมาณ สำนักงานการเงิน ฝ่ายบัญชีการเงิน 


วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติงานที่สำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา 


วิศวกรโยธา

ปฏิบัติงานที่สำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสะพานปลา  :ตนเอง  

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกการเจา้หน้าที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสพะานปลา องค์การสพะานปลา 149 ถนนเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทรกรุงเทพมหานคร10120 ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 – 25 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022117300

ต่อ 2510

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การสะพานปลา

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments