Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-23 มิ.ย. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17185/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลำปาง (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศขังหวัดลำปาง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานท้นตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขขังหวัดลำปาง

ด้วยขังหวัดลำปาง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขขังหวัดลำปาง ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมี รายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางทันตสาธารณสุข

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุขตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑)ให้บริการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อให้ประขาขนมีสุขภาพช่องปากที่ดี
(๒) ชัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
(๓) เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อชัดทำรายงานและนำเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป
๓.๒ ด้านการบริการ
(๑)ให้ความรู้, คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประขาขน เพื่อให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและให้คำแนะนำแก, ผู้อื่นได้
(๒) ประสานงานการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองไต้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 – 23 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ file 1

Comments

comments