กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 ก.ย. -10 ต.ค. 2562 รวม 43 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/3479/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ,นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 43
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ก.ย. – 10 ต.ค. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในการส่งเสริมสหกรณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ทั่วไป

นิติกรปฏิบัติการ

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน :15000 – 16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :11 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 

อัตราเงินเดือน :15000 – 16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :29 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

จังหวัดชายแดนภาคใต้

นิติกรปฏิบัติการ

 

อัตราเงินเดือน :15000 – 16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 

อัตราเงินเดือน :15000 – 16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกรปฏิบัติการ

  1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทางธุรกิจการเกษตร ทางบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางบริหารธุรกิจการเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์)
  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จากสำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

  1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จากสำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

วิชาที่สอบ

นิติกรปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้กฎหมายในการปฏิบัติราชการในหน้าทีของตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนน 200 คะแนน) ได้แก่

กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศษลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

กฎหมายว่าดว้ยระเบียบข้าราชการพลเรือน

วิชาการสหกรณ์

และความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม


นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏบิัติงานการส่งเสริมสหกรณ์และพัฒนาสหกรณ์ในหน้าที่ของตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ได้แก่

วิชาการสหกรณ์

นโยบายและยุทธศษสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อากรครองชีพ พ.ศ.2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิชาเศรษฐศาสตร์

วิชาการบริหารจัดการ

วิชาการบริหารธุรกิจ

วิชาการตลาด

วิชาการบริหารการเงิน

วิชาการบัญชี

ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประเทศ และด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. – 10 ต.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments