กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ก.ย. -26 ก.ย. 2562

กรมธนารักษ์    เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ก.ย. -26 ก.ย. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมธนารักษ์กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/3480/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานเหรียญกษาปณ์,นักประเมินราคาทรัพย์สิน,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ก.ย. – 26 ก.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมธนารักษ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมธนารักษ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานเหรียญกษาปณ์

 

อัตราเงินเดือน :10430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ม.3

 


นักประเมินราคาทรัพย์สิน

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


นักจัดการงานทั่วไป

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 


นักวิชาการพัสดุ

 

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานเหรียญกษาปณ์

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)


นักประเมินราคาทรัพย์สิน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง


นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง


นักวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานเหรียญกษาปณ์

1. การเป็นผู้ช่วยข้าราชการตรวจนับคัดเลือกเหรียญกษาปณ์ปลอม หรือชำรุด
2. เกลี่ยเหรียญกษาปณ์เพื่อตรวจสอบความชำรุด และคัดแยกเหรียญกษาปณ์ ตามชนิดราคาก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติเงินตราต่อไป
3. นับ บรรจุ เหรียญกษาปณ์
4. ยก ขนย้าย และลำเลียงเหรียญกษาปณ์ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
5. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในระบบ คัดนับ และบรรจุเหรียญกษาปณ์ จักรเย็บปิดปากถุงเหรียญกษาปณ์ เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ขับรถ Forklift เป็นต้น


นักประเมินราคาทรัพย์สิน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ปฏิบัติงานเดินสำรวจภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับแปลงที่ดิน การใช้ประโยชน์ การเข้าถึง ที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวกและแนวโน้มในการพัฒนา
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากรายละเอียดในการเดินสำรวจภาคสนามทั้งข้อมูลที่ดินและข้อมูลโรงเรือน เพื่อกำหนดราคาประเมินที่ดินสำหรับใช้จดทะเบียนและนิติกรรมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และเพื่อปรับข้อมูล ราคาที่ดินและทรัพย์สินให้เป็นราคาปัจจุบัน
3. ประเมินราคาที่ดินได้จากการกำหนดราคาเบื้องต้น พิจารณารวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด โดยพิจารณาร่วมกับราคาหน่วยที่ดินในรอบบัญชีเดิม เพื่อจัดทำบัญชีราคาประเมิน
4. วิเคราะห์และประเมินราคาทรัพย์สินโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด จากการหาค่าตัวแปร
ที่มีผลกระทบต่อราคาที่ดินปานกลางและวิธีคิดจากรายได้ เพื่อให้ได้ราคาประเมินที่เป็นปัจจุบันและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
5. จัดทำรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการประชุมชี้แจงและเป็นเอกสารอ้างอิง ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. ศึกษา วิจัย ระบบวิธีการ กระบวนการมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อพัฒนาระบบ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น
7. ปรับข้อมูลและวิเคราะห์ประเมินราคาใหม่เมี่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อให้ได้ราคาที่เป็น ปัจจุบันเสมอ
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักจัดการงานทั่วไป

1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงาน ในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
3. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหาร การประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
4. ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
5. ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการพัสดุ

1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
2. ดำเนินการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
4. ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
5. จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
6. ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
ที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
7. ศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับด้านพัสดุ
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมธนารักษ์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. – 26 ก.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมธนารักษ์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments