สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ 18 ก.ค. -15 ส.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/3162/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.ค. – 15 ส.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะทำงานกำกับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

ด้วยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านตามโครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองงบการเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ จึงออกประเกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวท. อนุปริญญา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น และต้องผ่านการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านมาไม่น้อยกว่า 3 ปี (โดยมีประธาน/รองประธานกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นผู้รับรอง)
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  3. มีสัญชาติไทย
  4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
  5. ไม่เคยต้องจำคุกในคดีที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเห็นว่านำมาซึ่งควาเมสื่อมเสียเกียรีติศักดิ์แห่งความเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
  6. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  7. ไม่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีที่อยู่ระหว่างถูกสั่งพัก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

วิธีการสมัครงาน  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. – 15 ส.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments