ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-25 ก.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

ธกส.

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/3119/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้บริหารทีม
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ก.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจ าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารต าแหน่งผู้บริหารทีม (พนักงานระดับ 10) ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม (ศวพ.) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.1 ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผลิตงานวิจัยเชิงลึกในประเด็นเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายรัฐบาล นโยบาย เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนานวัตกรรม แนวโน้มสินค้าเกษตร บริหารจัดการข้อมูลการเกษตร รวมทั้งพัฒนา เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ วิจัยของธนาคาร แสวงหาโจทย์และประเด็นการพัฒนานวัตกรรม ที่ตอบสนองความต้องการของธนาคาร และการวางแผนเพื่อส่งเสริมการรับรู้ ความตื่นตัวด้านการวิจัยและ นวัตกรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างและการเข้าถึงนวัตกรรมได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายระหว่างนักวิจัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ เพื่อรองรับการด าเนินนโยบายของธนาคาร 1.2 ด้านการบริหาร วางแผน ก ากับ และติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ การด าเนินงานของศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. ตลอดจนพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานการด าเนินงาน การบริหารงานวิจัยและอ านวยการงานวิจัยของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของส่วนงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธนาคาร 2. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 2.1 เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) 2.2 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าวุฒิปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวกับวิจัยและนวัตกรรม การวิจัย และสถิติ การวิจัยและการประเมินผล การวิจัยทางสังคม การวิจัยการตลาด การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ วิจัยประชากรและสังคม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) 2.3 มีประสบการณ์การท างานไม่น้อยกว่า 8 ปี และต้องมีประสบการณ์การในฐานะ นักวิจัย และ/หรือผู้วิจัยร่วมในโครงการวิจัยด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง เช่น ด้านการพัฒนานวัตกรรม เศรษฐศาสตร์ การค้าและการตลาด ธุรกิจการเกษตร การพัฒนาเครือข่ายและวิจัยชุมชน การประเมินผล โครงการ หรืองานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.4 มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการพยากรณ์ เช่น SPSS, AMOS, SAS, R 2.5 มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยและนวัตกรรม การใช้สถิติขั้นสูง มีความคิดเชิงระบบในการเชื่อมโยงต่อยอดงานวิจัยไปสู่นวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ 2 มีความสามารถในการประสานงาน การน าเสนองาน การเขียนรายงานวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตลอดจนมีความสามารถในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 2.6 มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมี ผลคะแนนทดสอบ TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 477 หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ 3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 3.1 สัญชาติไทย 3.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ 3.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 3.4 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจ แก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์ หรือได้ผ่านการบ าบัดรักษาของราชการ หรือสถานบ าบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือด ทุกชนิด โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน 3.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 3.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 3.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออก จากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น 3.8 ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด ที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี 3.9 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ 3.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 3.11 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือพนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน 4. การรับสมัคร 4.1 ผู้สมัครจะต้องศึกษาประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล ของตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของ ผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือใน กรณีที่ด าเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 4.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่าน ระบบคลังข้อมูลผู้สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com เลือก “สายงานที่สนใจ” ต าแหน่งผู้บริหารทีม (พนักงานระดับ 10) ประจ าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ศวพ.) เพียงต าแหน่งเดียวเท่านั้น (ส าหรับผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ“สายงานที่สนใจ” เป็นต าแหน่งข้างต้น) และธนาคารจะพิจารณาข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลผู้สมัครจนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 3 4.3 ผู้ที่สนใจต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคัดกรองเบื้องต้น (แบบฟอร์ม ตามเอกสารแนบรายการผลงานวิจัยและนวัตกรรม) ดังนี้ (1) รายการผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งหมดในฐานะนักวิจัยและ/หรือผู้วิจัยร่วมอย่างน้อย 5 เรื่อง (2) บทคัดย่องานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ (3) ผลงานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ (ถ้ามี) โดยส่งไฟล์ข้อมูลตามข้อ (1) – (3) มายังอีเมล recruit_hr@baac.or.th โดยใช้ชื่อหัวข้อ อีเมล: (ระบุชื่อผู้สมัคร) ส่งไฟล์ข้อมูลผลงานประกอบการพิจารณาต าแหน่งงานประจ า ศวพ. กรณีมี ข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558 – 6555 ต่อ 8334 – 6 4.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมกับรายละเอียดการสัมภาษณ์และ การน าเสนอผลงานภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ผ่านทาง http://www.baac.or.th (หัวข้อติดต่อ ธ.ก.ส. > สมัครงาน) ทั้งนี้หากมีจ านวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอ กับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได้ 5. การคัดเลือก 5.1 ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาผลงาน ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาผลงานไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 5.2 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนน) ธนาคารจะท าการประเมินบุคลิกภาพของผู้เข้าสอบ สัมภาษณ์ ในวันสัมภาษณ์และจะน าผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการคัดเลือก ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติและแสดงเอกสารการสมัครครบถ้วนภายใน วันที่เข้าสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะไม่ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้ง เหตุผลให้ทราบ และให้ถือค าวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้ 6. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 6.1 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมก าหนด เลขประจ าตัวสอบเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารปิดรับ สมัคร และขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ถือค าวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่ง ผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้ 6.2 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกโดยเรียงตามล าดับคะแนน สอบสัมภาษณ์ กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันให้พิจารณาจัดล าดับจากรหัสประจ าตัวผู้สมัครสอบ เป็นปัจจัยสุดท้าย และจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามล าดับ ตามอัตราว่างของส่วนงาน 4 7. อัตราเงินเดือน ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือน ตามประสบการณ์ ความสามารถ และแนวทางการก าหนด อัตราค่าจ้างของธนาคาร 8. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน 8.1 ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศรับสมัครทุก ประการหากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารก าหนดไว้ จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ธนาคาร และธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก หรือในกรณีที่ด าเนินการ จ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น 8.2 ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามล าดับตามอัตราว่าง ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามแบบที่ธนาคารก าหนด และสืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร พร้อมทั้งท าหนังสือ ค้ าประกันตามที่ธนาคารก าหนด 8.3 หากผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่ธนาคารก าหนด จะถือ ว่าสละสิทธิ์ และตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก ส าหรับผู้มีรายชื่อผ่านการ คัดเลือกซึ่งธนาคารยังไม่ได้เรียกตัวมาปฏิบัติงาน ธนาคารจะขึ้นบัญชีส ารองไว้จนถึงวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีส ารองที่เหลืออยู่เข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ ต าแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามที่ธนาคารก าหนด และสามารถเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามต าแหน่งที่ว่างได้ โดยไม่เรียงล าดับ 9. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาทดลองปฏิบัติงาน จะต้องทดลอง ปฏิบัติงานอย่างน้อย 90 วัน เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบ 90 วัน ธนาคารจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และผู้ถูกประเมินต้องมีผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ธนาคารจะพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน ธนาคารสามารถเลิกจ้างได้ แต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้ทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้ง จะต้องเสนอ ความเห็นและเหตุผลพร้อมจัดท าแผนงานที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบทันทีเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเอง และให้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใหม่อีกครั้งใน 90 วันถัดไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการ ทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที 10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ธนาคารเรียกตัวให้มาปฏิบัติงานต้องจัดท าบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดความส าเร็จเพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ธนาคารก าหนด ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ต้องมีผล การประเมินการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 เมื่อปฏิบัติงานกับธนาคารเป็นระยะเวลา 1 ปี หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ธนาคารก าหนด ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้ 5 ธนาคารขอเตือนผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระท าการใดๆ ว่าสามารถให้ความ ช่วยเหลือในการเข้าท างานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถ ของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลท าให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกด าเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ เข้าท างานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าท างานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย อย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ลงชื่อ) สันติ เจริญสุข (นายสันติ เจริญสุข) ผู้ช่วยผู้จัดการ ท าการแทน ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้บริหารทีม

ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าวุฒิปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวกับวิจัยและนวัตกรรม การวิจัย และสถิติ การวิจัยและการประเมินผล การวิจัยทางสังคม การวิจัยการตลาด การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ วิจัยประชากรและสังคม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 25 ก.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments