ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 มี.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

ธกส.

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/3120/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ4
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 มี.ค. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

หากท่านใดมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วน และสนใจที่จะเข้าร่วมงานกับ ธ.ก.ส. ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ขอให้ฝากประวัติตนเองได้ที่คลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. (www.irecruitbaac.com) สายงานที่สนใจโปรดเลือก “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” สำหรับผู้ที่ได้ฝากประวัติส่วนตัวไว้กับ ธ.ก.ส.แล้ว โปรดเข้าไปแก้ไข สายงานที่สนใจแล้วเลือกเป็น “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” ทั้งนี้ เมื่อธนาคารมีอัตราว่างจะนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณา และจะแจ้งให้ท่านาทราบต่อไป
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4
 1. กลุ่ม การเกษตร
 2. กลุ่ม เศรษฐศาสตร์
 3. กลุ่ม การเงิน/การธนาคาร
 4. กลุ่ม บัญชี
 5. กลุ่ม การตลาด
 6. กลุ่ม บริหารธุรกิจ
 7. กลุ่ม รัฐศาสตร์
 8. กลุ่ม กฎหมาย
 9. กลุ่ม สังคมศาสตร์
 10. กลุ่ม คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชาตามที่ธนาคารกำหนด (ตามสาขาวิชาตามประกาศ)
 3. ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคีรสอบหรือในระดับที่สูงกว่า
 4. ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และใบอนุญาตขับรถยนต์ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

ตารางสาขาวิชา/ วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชาตามที่ธนาคารกำหนด

กลุ่ม การเกษตร
 • การเกษตร, เกษตรศาสตร์ (Agriculture), เกษตรทั่วไป (General Agriculture)
 • วิทยาศาสตร์การเกษตร
 • เกษตรเชิงระบบ (Systems Agriculture)
 • เกษตรกลวิธาน (Agriculture Mechanization), วิศวกรรมการเกษตร
 • เกษตรเขตร้อน (Tropical Agriculture)
 • ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ (Agro-Biorecources)
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biosciences),จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
 • พฤกษศาสตร์ (Botany)
 • พืชศาสตร์ (Plant Science)
 • พืชศาสตร์และเทคโนโลยี (Plant Science and Technology)
 • พฤกษ์เศรษฐกิจ (Economic Botany)
 • โรคพืช (Plant Pathology), อารักขาพืช
 • พืชไร่, พืชไร่นา (Agronomy)
 • พืชสวน (Horticulture), พืชผัก, พืชสวนประดับ, ไม้ผล
 • ศึกษาศาสตร์-เกษตร, ครุศาสตร์เกษตร (Agricultural Education)
 • ปฐพีวิทยา (Soil Science)
 • ปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ (Soil Science and Conversation)
 • กีฏวิทยา (Entomology)
 • การจัดการศัตรูพืช (Pest Management)
 • สัตวศาสตร์ (Animal Science)
 • สัตววิทยา (Zoology), สัตว์ปีก, โคนม และโคเนื้อ
 • สัตวบาล (Animal Husbandry)
 • สุขภาพสัตว์ (Animal Health Science)
 • อาหารสัตว์ (Animal Nutrition)
 • การผลิตสัตว์
 • การผสมพันธุ์สัตว์
 • เทคนิคการสัตวแพทย์ (Veterinary Technology)
 • วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (Veterinary Sciences)
 • วาริชศาสตร์ (Aquatic Sciences)
 • วิทยาศาสตร์ทางทะเล Manne Science, เทคโนโลยีทางทเล
 • วิทยาศาสตร์การประมง Ficheries Science
 • ประมง Fisheries, ประมงน้ำจืด Inland Fisheries
 • การจัดการประมง Fishery Mgt.
 • ชีววิทยาประมง Fishery Biology
 • เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Aquaculture
 • ผลิตภัณฑ์ประมง Fishery Products
 • โรคสัตว์น้ำ Aquatic animal Disease
 • อุตสาหกรรมประมง Fishery Industry
 • เทคโนโลยีชนบท Rural Technology
 • การวิจัยดำเนินงาน Operations Research
 • อุตสาหกรรมเกษตร Agro Industrial, Agricultural Industry
 • พัฒนาการเกษตร Agricultural Development
 • ธุรกิจการเกษตร Agribusiness, การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
 • ลบริหารธุรกิจการเกษตร Agricultural Business Administration
 • การจัดการธุรกิจเกษตร, การจัดการธุรกิจเกษตรทั่วไป
 • ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ส่งเสริมและเผยแพร่กรเกษตร ส่งเสริมการเกษตร Agricultural Extension
 • ส่งเสริมธุรกิจเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ส่งเสริมการสื่อสารการเกษตร การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
 • ส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์ Agricultural Extension Cooperatives
 • การจัดการผลิตสัตว์ Animal Production Mgt.
 • การจัดการผลิตพืช Crop Production Mgt.
 • เทคโนโลยีการเกษตร Agricultural Technology
 • เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการการผลิต Agricultural Management
 • การใช้ดินและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน Sustainale Land Use and Natural esource Management
 • เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช (Pest Management Technology
 • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ Plant Production Technology
 • เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ Seed Technology
 • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ Animal Production Technology
 • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร
 • เทคโนโลยีผลิตสุกร Swine Production Technology
 • เทคโนโลยีการหมัก Fementation Technology
 • เทคโนโลยีภูมิทัศน์ Lanscape Technology
 • เทคโนโลยีทางอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ Food Technology Biotechnology
 • ผลิตกรรมชีวภาพ Bioproduction
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร Foof Industrail Technology
 • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ Food Science and Nutrition
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร Food Science and Technology
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร Food Science
 • เทคโนโลยีชีวภาพ Biotechnology
 • เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ Technology in Animal Production
 • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว Postharest Technology, วิศวกรรมหลังกากรเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร Agro Industrial Product Dev.
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร Agro Industry Technology
 • เทคโนโลยีชีวภาพการอุตสาหกรรมเกษตร Agro Industry Biotechnology เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
 • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร Agro Industry Technology Management
 • เทคโนโลยีการบรรจุ Packing Technology เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
 • เทคโนโลยีอาหาร Food Technology
 • เทคโนโลยีการพัฒนาเผลิตภัณฑ์ Product Development Technology
 • เทคโนโลยีการยาง Rubber Technology
 • เทคโนดลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Marine and Coastal Resources Management Technology
 • วิศวกรมแปรรูปอาหาร Food Process Engineering
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ Textile Science and Technology
 • สิ่งแวดล้อม Environmental
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม Environmental Science
 • นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Enviralmental Ecology วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
 • เกษตรผสมผสาน
กลุ่ม เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ (Economics) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การประกอบการ การเงินและเศรษฐศาสตรื เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการบริหาร เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การเกษตร Agricultural Economics เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ Cooperative Economics

กลุ่ม การเงิน/การธนาคาร

การเงิน Finance, การเงินธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุนแลการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ การจัดการการเงิน การเงินเชิงประมาณ การเงินการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ การตรวจสอบภายใน การเงินการธนาคาร money and banking บริหารการเงิน financial Management

กลุ่ม บัญชี

บัญชี Accounting บัญชีต้นทุน Costing บัญชีเพื่อการจัดการ การสอบบัญชี บัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อากรวางแผนและการควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร ระบบสารสนเทศทางการบัญชี Acounting Infomation System

กลุ่ม การตลาด

การตลาด การตลาดทั่วไป การบริหารการตลาด เทคนิคทางการตลาด

กลุ่ม บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ บริหารทั่วไป การจัดการทั่วไป การจัดการ การจัดการการบริการ การจัดการธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดกาสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาการจัดการ การจัดการระหว่างประเทศ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง ธุรกิจระหว่างประเทศ การพาณิชย์และการค้าระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการเทคโนโลยีและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการอุตสาหกรรม (เฉพาะวุฒิบรหารธุรกิจบัณฑิตเท่านั้น)

กลุ่ม รัฐศาสตร์

บริหารรัฐกิจ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รัฐศาสตร์ การปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครอง การเมืองกรปกครอง ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารภาครัฐและเอกชน

กลุ่ม กฎหมาย

นิติศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ

กลุ่ม สังคมศาสตร์

พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กลุ่ม คอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Scence วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ Applied Computer Science วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ (Information System ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information System การจั้ดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการสือ่สาร เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 มี.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments