สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-28 มิ.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด

ลิงค์: https://ehenx.com/2990/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้จัดการสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 35,000-50,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 มิ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด ฉบับที่ 10/2562

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด ได้มีประกาศ ฉบับที่ 9/2562 เรื่องรับสมัครบุคคลเืพ่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เปิดรับสมัครบุคคลเืพ่อคัดเลือกและบรจุแต่งตั้งเป็นผู้ัจดการสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ไปแล้วนั้น เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรขยายเวลรับสมัครสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด ข้อ 83 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด ว่าด้วยการจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์แบบมีกำหนดเวลา พ.ศ.2549 ข้อ 6,7 และ 8(1) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้จัดการดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ผู้จัดการสหกรณ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 35,000-50,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้จัดการสหกรณ์

ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือสถาบันการศึกษาอื่นซึ่ง ก.พ. รับรอง และ/หรือ

  1. เคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการ ใน สจ.รพช. จำกัด หรือสหกรณ์อื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าฝ่ายของ สอ.รพช.จำกัด หรือ สหกรณ์อื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
  2. เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
  3. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ในสถาบันการเงินอื่น มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
  4. เป็นข้าราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการพิเศษ

ทั้งนี้ผู้สมัครีที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 เมื่อได้รับการคัดเลือกจะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวมาก่อนทำสัญญา

วิธีการสมัครงานพนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยนองที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด อาคาร 2 ชั้น 6 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562 – 28 มิถุนายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments