สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมเปิดสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวน-สัญญาบัตรบุคคลภายใน-ภายนอก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมเปิดสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวน-สัญญาบัตรบุคคลภายใน-ภายนอก

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/2953/ หรือ
เรื่อง: เตรียมเปิดสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวน-สัญญาบัตรบุคคลภายใน-ภายนอก


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน บุคคลภายใน ภายนอก

ตามบันทึกข้อความ ที่ 0009.161/1303 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเขช้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน และข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนขั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วย ตร. มีบันทึกลง 7 พ.ค.62 ท้ายหนังสือ สกพ. ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/3181 ลง 2 พ.ค. 62 อนุมัติการจัดสรรอัตราเงินเดือนเพื่อใช้รองรับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน และข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนขั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใช้วิธีการคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเืพ่อบรรจุเข้ารับราชการเป็ฯข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 ดังนี้

1. จัดสรรอัตราเงินเดือนเพื่อใช้รองรับการสรรหาบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้ราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 153 อัตรา และชั้นประทวน จำนวน 350 อัตรา และ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนขั้นเป็ฯข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรจำนวน 320 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. จัดสรรอัตราเงินเดือนเพื่อใช้รองรับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเขช้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 18 อัตรา รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่ง รอง สว. (ทำหน้าที่พยาบาล) ในสังกัด บช.ตชด.

3. จัดสรรอัตราเงินเดือนเพื่อใช้รองรับการสรรหาบุคคลเืพ่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 89 อัตรา และชั้นประทวน จำนวน 34 อัตรา รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสังกัด รพ.ตร. รวมทั้งสิ้น จำนวน 123 อัตรา

4. จัดสรรอัตราเงินเดือนเพื่อใช้รองรับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 100 อัตรา รับอัตราเงินเดือน ตามคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่ง นวท. (สบ 1) ในสังกัด สพฐ.ตร.

ตามข้อ 1 – 4 ตร. มอบหมายให้ ทพ. รับผิดชอบเกี่ยวกับแนวทางการบรรจุและแต่งตั้งการกำหนดวันบรรจุและแต่งตั้ง และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฎตามสำเนาอนุมัติ ตร. ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 1 ชุด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เตรียมเปิดสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวน-สัญญาบัตร บุคคลภายใน-ภายนอก

 

เตรียมเปิดสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวน-สัญญาบัตร บุคคลภายใน-ภายนอก

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments