สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 27 พ.ค. -10 มิ.ย. 2562

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 27 พ.ค. -10 มิ.ย. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

title=สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/2883/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่สอบสวน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-27,300
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ด้วยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกาศรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560 และข้อ 17 ของระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2562 จึงประกาศรับสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500-27,300 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่สอบสวน

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19,500-27,300 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

เงินเดือนที่จะได้รับ
  1. อัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท
  2. อัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เงินเดือน 22,750 บาท
  3. อัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เงินเดือน 27,300 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่ไดัรับการคัดเลือกและเรียกบรรจุเป็นพนักงานจะได้รับเงินเดือนในอัตราตามคุณวุฒิการศึกษาตามที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนั้นกำหนดไว้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท หรือเอก หรือเทียบเท่าทางคอมพิวเตอร์


เจ้าหน้าที่สอบสวน
  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางนิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางนิติศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางนิติศาสตร์

วิชาที่สอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ พัฒนาระบบ และระบบเครือข่าย โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)


เจ้าหน้าที่สอบสวน

ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบสวนเรื่องร้องเรียน การแสวงหาข้อเท็จจริง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560 หลักกฎหมายปกครอง โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments