กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ค. -3 มิ.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์

ลิงค์: https://ehenx.com/2819/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม,ฉะเชิงเทรา,ชัยภูมิ,ชุมพร,ตาก,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นนทบุรี,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,พัทลุง,มุกดาหาร,ระยอง,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สุโขทัย,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,อุตรดิตถ์
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 2 4 5 8 11 13 และ 17 จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภุมิภาค) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิชาการพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 2)

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 17)

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ (ส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 2 5 และ 11)

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


เจ้าพนักงานการพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 4 8 และ 13)

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 2)

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี นิติศาสตร์


นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 17)

ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม/ บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


เจ้าพนักงานการพาณิชย์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม/ บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 2)

1. ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ประชาชนในเรื่องการจดทะเบียนจัดตั้ง/ เปลี่ยนแปลง/ เลิก/ การเสร็จชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน/ บริษัท

2. พิจารณาคำขอการจดทะเบียนนิติบุคคลเบื้องต้น

3. ให้คำแนะนำด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

4. ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พ.ศ. 2489

5. ปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้าง

6. ส่งเสริมพัฒนาด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ

7. ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับความผิดในการจดทะเบียนต่างๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท รวมถึงการเปรียบเทียบปรับและการดำเนินคดี

8. ให้คำแนะนำการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

9. ให้คำแนะนำการจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดที่ 17)

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชีและงานที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543

2. ให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ทางด้านบัญชีให้กับผู้ประกอบธุรกิจและผู้ทำบัญชี

3. ให้คำปรึกษาและแนะนำนิติบุคคลตั้งใหม่ และนักบัญชีปฏิบัติตามกฎหมาย

4. ส่งเสริมพัฒนาด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการประกอบอาชีพบัญชี

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีให้ได้รับมาตรฐาน

6. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้าง

7. ปฏิบัติงานให้คำแนะนำและติดตามการใช้ระบบจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8. ปฏิบัติงานตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนของนิติบุคคล

9. ส่งเสริมและให้คำแนะนำการนำส่งงบการเงินผ่านระบบคอมพิวเตอร์

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

1. ช่วยปฏิบัติงานการเงิน งานธุรการ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

2. ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการและจัดทำรายงานต่างๆ

3. ปฏิบัติงานรวบรวมผลการปฏิบัติงาน การจัดทำสถิติต่างๆ และรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. รับเงินค่าธรรมเนียม จัดเก็บเงินรายได้ และออกใบเสร็จรับเงินด้วยเครื่องออกใบเสร็จรับเงิน และควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จค่าธรรมเนียม และรายงานใบเสร็จคงเหลือประจำปีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

5. จัดทำรายงานการเงิน (รายได้) การบัญชีตามระบบ GFMIS รายงานเงินได้แผนดิน รายงานการจัดเก็บค่าปรับ การบันทึกรายงานเงินคงเหลือประจำวัน และติดตามงบการเงินของนิติบุคคลที่นำส่งต่อสำนักงาน

6. จัดเก็บ ดูแลแฟ้มเอกสาร และดูแลให้สามารถค้นหาและเรียกใช้งานได้สะดวก

7. ออกหนังสือเตือน ติดตาม และดำเนินคดีนิติบุคคลที่ไม่ส่งงบการเงิน

8. บันทึกการจัดตั้ง แก้ไขทางทะเบียนนิติบุคคลที่ไม่ส่งงบการเงิน

9. แนะนำและตรวจเบื้องต้นในการจัดทำคำขอจดทะเบียนนิติบุคคล

10. รับคำขอ จัดทำ และจ่ายหนังสือรับรองและวัตถุประสงค์ สำเนาเอกสารให้แก่ผู้มาขอรับบริการ ตรวจค้นข้อมูลทางทะเบียน รับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

11. สำรวจและดำเนินการถอนทะเบียนนิติบุคคลที่ไม่ประกอบกิจการเป็นห้างร้างหรือบริษัทร้าง

12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานการพาณิชย์

1. รับคำขอหนังสือรับรอง ตรวจเอกสาร และจัดทำหนังสือรับรอง สำเนาเอกสารและใบสำคัญการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัท และจัดทำหนังสือรับรองรายการทางทะเบียนตามระยะเวลา (หนังสือรับรองช่วง)

2. สำรวจและดำเนินการถอนทะเบียนนิติบุคคลที่ไม่ประกอบกิจการเป็นบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนร้าง และบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนเลิก ไม่เสร็จการชำระบัญชี

3. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับงบการเงินของนิติบุคคลที่นำส่งต่อสำนักงานฯ พร้อมทั้งบันทึกและตรวจสอบเอกสารภาพ

4. บันทึกข้อมูลทางทะเบียนลงระบบ (e-Registration) และบันทึกเอกสารภาพในระบบจดทะเบียนนิติบุคคล หอการค้า สมาคมการค้า พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง

5. รับเงินค่าธรรมเนียม จัดเก็บเงินรายได้ และออกใบเสร็จรับเงินด้วยเครื่องออกใบเสร็จรับเงิน

6. จัดทำหนังสือโอนแฟ้มทะเบียนและจัดทำแฟ้มทะเบียนตั้งใหม่ พร้อมทั้งจัดเก็บคำขอจดทะเบียนตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลง เลิก และเสร็จชำระบัญชีในแต่ละวันเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย

7. ออกหนังสือเตือน ติดตาม และดำเนินคดีนิติบุคคลที่ไม่ส่งงบการเงิน

8. ดำเนินการถอนทะเบียนนิติบุคคลที่ไม่ประกอบกิจการเป็นบริษัทร้างหรือห้างร้าง

9. บันทึกเปรียบเทียบปรับ และดำเนินคดีกับนิติบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

10. จัดเก็บ ดูแลแฟ้มเอกสารให้สามารถค้นหาและเรียกใช้งานสะดวก

11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงพาณิชย์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงพาณิชย์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments