กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ค. -3 มิ.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์

ลิงค์: https://ehenx.com/2818/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป


นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ ศึกษาศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์


นิติกร

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS

2. ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ตรวจสอบหลักฐานและใบสำคัญการจัดทำงบรายรับและรายจ่าย จัดทำบัญชี งบการเงิน ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และงานที่เกี่ยวข้องโดยให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

3. ประสานและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในและภายนอก

4. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักจัดการงานทั่วไป

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนงาน ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

2. ประสานงานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานในด้านต่างๆ เช่น การบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ เป็นต้น

4. ตอบปัญหา ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล/ ประมวลผลข้อมูล และงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และติดตามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

6. จัดทำร่างหนังสือติดต่อ โต้ตอบ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

7. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บังคับบัญชา เช่น กลั่นกรองเรื่อง การเตรียมเอกสาร เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชา

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นิติกร

1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา

2. ตรวจสอบและให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการยกร่าง แก้ไข นิติกรรมสัญญาและข้อตกลงในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

3. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงานสรุปความเห็น จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

4. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับงานคดีแพ่ง คดีอาญา รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

5. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลกฎหมายหรือข้อมูลทางวิชาการกฎหมายในสาขาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการดำเนินการพัฒนากฎหมาย

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงพาณิชย์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงพาณิชย์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments