กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 พ.ค. -20 พ.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ลิงค์: https://ehenx.com/2720/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,นักวิทยาศาสตร์,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,280-21,000
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 พ.ค. – 20 พ.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
วิศวกร

อัตราเงินเดือน :19,500 บาท

ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน :21,000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาโท


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราเงินเดือน :11,280 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวช.


นายช่างเทคนิค

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกร

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2. ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ โดยมีวิชาเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 6 หน่วยกิต


นักวิทยาศาสตร์

ได้รับวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์หรือทางเคมีอินทรีย์


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์


นายช่างเทคนิค

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา และสาขาวิชาช่างยนต์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิศวกร

ปฏิบัติงานในฐานะวิศวกรผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมประกอบอาคารภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
1. สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบคำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เป็นตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกับบริษัทเอกชนที่กรมฯ ได้จัดจ้างเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการ
2. ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
3. กำกับควบคุมการทำงานบริษัทเอกชนที่กรมฯ ได้จัดจ้างเหมาบริการ เพื่อดูแลการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมประกอบอาคารเพื่อให้รูปแบบที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
4. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดกฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรมอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน
5. ศึกษา วิเคราะห์การใช้วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมประกอบอาคารและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และประหยัดงบประมาณร่วมกับบริษัทเอกชนที่กรมฯ ได้จัดจ้างเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการ
6. ตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด
7. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
8. ร่วมจัดทำมาตรการในการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในอาคารกับบริษัทเอกชนที่กรมฯ ได้จัดจ้างเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการ
9. ร่วมจัดฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคาร กับบริษัทเอกชนที่กรมฯ ได้จัดจ้างเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความปลอดภัยของอาคารการปฏิบัติตนในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และการดับเพลิงเบื้องต้น
10. ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคาร สถานที่ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
11. ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เป็นผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ
(1) ศึกษารวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
(2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองงาน การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(3) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(4) ดำเนินงานด้านวิชาการและงานธุรการ เช่น จัดทำวาระ/เอกสารประกอบการประชุม สัมมนา เวที หรือกิจกรรมต่างๆ รายงานการประชุม
(5) ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
(6) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
(7) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
(8) ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในเบื้องต้น
(9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เป็นผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ
(1) ดูแลระบบ ปรับปรุงและนำเข้าข้อมูล พร้อมทั้งรูปแบบการนำเสนอข้อมูล องค์ความรู้ และข่าวสารต่างๆ ของศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (DOC)
(2) ดูแลและปรับปรุงข้อมูลระบบบริหารจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของกลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม บนเว็บไซต์ หรือช่องทาง ICT อื่นๆ
(3) ดำเนินการดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการองค์กรและระบบอื่นๆ ของกลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม และร่วมดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(4) ดำเนินการตามแผนงานควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริหารจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(6) ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


นักวิทยาศาสตร์

เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) ปฏิบัติงานทดสอบสารไดออกซิน ในห้องปฏิบัติการเคมี
(2) ปฏิบัติงานทดสอบ กำกับดูแลด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ เช่น เครื่องก๊าซมาโตรกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ที่มีความละเอียดสูง (GC-HRMS) และเครื่อง Gas Chromatography Mass Spectrophotometer (GC/MS/MS)
(3) ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม
(4) จัดทำแผนงานวิจัยและงบประมาณในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
(5) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและร่วมพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม
(6) จัดทำและปฏิบัติตามระบบควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(7) ถ่ายทอดและอบรมให้ความรู้ด้านสารพิษและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก่กลุ่มเป้าหมาย
(8) ประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชน
(9) ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

เป็นผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ
(1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียนสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์เอกสาร ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
(2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
(5) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(6) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
(7) ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เป็นผู้ปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ
(1) จัดทำฐานข้อมูล ผู้อบรม วิทยากร
(2) จัดทำช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้
(3) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
(4) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(5) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
(6) จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างเทคนิค

ปฏิบัติงานทางเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลน และรายละเอียดที่กำหนด ควบคุมระบบงานที่ใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ หลายชนิดรวมกัน ช่วยงานคำนวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานดังกล่าว ช่วยงานตรวจสอบ สำรวจท้องที่เพื่อกำหนดเขตและสถานที่เกี่ยวกับการประกันภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
2) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน
หรือกฎหมายกำหนด
3) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
4) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
5) ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6) ดูแล บำรุงรักษาและตรวจสอบสภาพรถยนต์ราชการ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
7) ควบคุม และจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำประปาทั้งหมด
8) จัดทำบันทึกการขอใช้บริการด้านวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น บันทึกการซ่อมระบบไฟฟ้า การซ่อมระบบสาธารณูปโภคของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
9) จัดทำบัญชีเบิกจ่ายอุปกรณ์ของส่วนงานวิศวกรรมประกอบอาคาร
10) ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

วิศวกร

1. ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 4. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินราคางานก่อสร้าง 5. ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดมลพิษ 6. ความรู้เกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต – การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบแม่ข่ายและลูกข่าย – นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง – ข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล – ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


นักวิทยาศาสตร์

– หลักการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น GCMS / LSMS / HPLC หรือ AAS – ความรู้งานระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ – การวิเคราะห์โครงการ และแผนงาน


เจ้าพนักงานธุรการ

– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office – การร่างหนังสือราชการ


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office


นายช่างเทคนิค

– พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2พ.ศ. 2550 – พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ – กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 – ความรู้พื้นฐานด้านช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. – 20 พ.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments