โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-9 พ.ค. 2562 รวม 202 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

title=โรงเรียนการไปรษณีย์โรงเรียนการไปรษณีย์

โรงเรียนการไปรษณีย์

ลิงค์: https://ehenx.com/2706/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนไปรษณีย์
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 202
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 พ.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี จำนวน 202 อัตราจึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นักเรียนไปรษณีย์

อัตราว่าง :  202 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย, ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักเรียนไปรษณีย์
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (สายสามัญ/กศน.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชยกรรม
 • เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงัวนปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2545)
 • ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้านจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็ฯทหารมาแสดง
 • มีสัญชาติไทย
 • สถานภาพโสด
 • สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เต็มเวลา
 • มีใจรักในการให้บริการ
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย
 • มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ หรือไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคดังต่อไปนี้
  • โรคเรื้อน
  • วัณโรคในระยะอันตราย
  • โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
  • โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากงานไว้ก่อนหรือต้องหาคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท มหาชน จำกัด เพราะกระทำผิดวินัย หรือทุจริตต่อหน้าที่
 • ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออกจาสถานศึกษาใดๆ
 • ผู้สมัครที่นำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครสอบคัดเลือก หากตรวจสอบภายหลังจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะให้ออกทันที และจะดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายต่อไป

วิธีการสมัครงาน โรงเรียนการไปรษณีย์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 9 พ.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “โรงเรียนการไปรษณีย์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments