กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 เม.ย. -26 เม.ย. 2562 รวม 22 อัตรา,

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 เม.ย. -26 เม.ย. 2562 รวม 22 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลิงค์: https://ehenx.com/2657/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,วิศวกร,นิติกร,นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,เชียงใหม่,นครราชสีมา,นนทบุรี,ราชบุรี,สงขลา,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 เม.ย. – 26 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน :19500 บาท

ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


วิศวกร

สิ่งแวดล้อม

อัตราเงินเดือน :19500 บาท
ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ชีวการแพทย์

อัตราเงินเดือน :19500 บาท
ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักวิชาการสาธารณสุข

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :7 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


นักวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์


วิศวกร

สิ่งแวดล้อม

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

ชีวการแพทย์

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์


นิติกร

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์


นักวิชาการสาธารณสุข

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ
 1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
 2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการเงินและบัญชี
 1. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
 2. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องทันสมัย
 3. จัดทำข้อมูลการจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของส่วนราชการ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
 4. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
 5. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญ การรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ – จ่ายเงินของส่วนราชการมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
 6. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น สถิติเพื่อปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการพัสดุ
 1. จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ และบริหารสัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. บันทึกการสร้าง PO (ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง) รวมถึงการตรวจรับงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 3. ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อ/จัดจ้างและบริหารสัญญาในระบบ E-GP
 4. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ บัญชีทะเบียนทรัพย์สิน บัญชีเบิกจ่ายพัสดุ ใบเบิก/ใบส่งคืน
 5. จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพที่ไม่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์ในทางราชการ
 6. ตรวจสอบและรายงานพัสดุประจำปี
 7. ลงโปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์และระบบข้อมูลคลังวัสดุใช้สอย
 8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
 2. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
 3. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ
 4. เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 5. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
 6. รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกร

สิ่งแวดล้อม

 1. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลข้อมูลและ การดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบสภาพวะแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดและปรับปรุงนโยบาย แผน มาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบเงื่อนไข กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
 2. ช่วยติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอความเห็น เพื่อให้ไปตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
 3. ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบรูณ์และมีประสิทธิภาพ
 4. วางแผน ออกแบบ พัฒนา ดัดแปลง ประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องมือ และคำนวณด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำรวจ บูรณะซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความถูกต้องปลอดภัย และเป็นไปตามหลักวิชา
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ชีวการแพทย์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลด้านวิชาการมาตรฐาน และพัฒนาสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ตามภารกิจของหน่วยงาน
 2. ปฏิบัติงานในการตรวจสอบทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และตรวจมาตรฐานเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุขของสถานบริการสุขภาพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
 3. ปฏิบัติงานด้านการประเมิน การควบคุม กำกับมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐาน และระบบคุณภาพที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุขให้สอดคล้องกับภารกิจที่ต้อง มีคุณภาพ
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นิติกร
 1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน
 2. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการ เรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์
 3. เสนอความเห็นในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถานพยาบาลและพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 5. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการสาธารณสุข
 1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการดูแลรักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขเพื่อช่วยในการเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
 2. สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านสาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
 3. ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ
 4. ร่วมพัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ โดยบูรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการ

1. ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 2. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 4. นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข

2. ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

นักวิชาการเงินและบัญชี

1. ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 2. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 4. นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข

2. ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

 • ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดทำบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
 • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

นักวิชาการพัสดุ

1. ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 2. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 4. นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข

2. ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

 • การบริหารจัดการพัสดุ
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1. ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 2. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 4. นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข

2. ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

 • – การใช้คอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ และชุดคำสั่งสำเร็จรูป
 • ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 • การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์
 • การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน
 • พระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

วิศวกร

สิ่งแวดล้อม

1. ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 2. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 4. นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข

2. ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบ และปรับปรุงแก้ไข ระบบบำบัดมลพิษในสถานพยาบาล
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ความรู้เกี่ยวกับหลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
 • การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ชีวการแพทย์

1. ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 4) นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข 2. ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ – ความรู้ด้านงานวิศวกรรม – ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ – ความรู้เกี่ยวกับสรีรวิทยาและกายวิภาค – ห้องปฏิบัติการ ทดสอบและสอบเทียบ


นิติกร

1. ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 2. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 4. นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข

2. ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 • พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

นักวิชาการสาธารณสุข

1. ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (40 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 2. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
 4. นโยบายและการแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข

2. ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน) ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

 • พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
 • พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. – 26 เม.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments