ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-20 เม.ย. 2562

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-20 เม.ย. 2562

ฝากประชาสัมพันธ์

title=ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ลิงค์: https://ehenx.com/2643/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวางแผนและบริหาร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานวางแผนและบริหาร โครงการสารสนเทศ/อาวุโส (เกรด 4 – 10)

ส่วนวางแผนและจัดการสารสนเทศ ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ส่วนบริการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ

อัตราว่าง : 3 อัตรา
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ส่วนบริหารโครงการสารสนเทศ ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ

อัตราว่าง : 4 อัตรา
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวางแผนและบริหาร

ส่วนวางแผนและจัดการสารสนเทศ ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ

 1. คุณวุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือทางด้านระบบสารสนเทศ (MIS) หรือบริหารธุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องที่เรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 2. อายุไม่เกิน 36 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการสารสนเทศ โดยใช้หลักการด้าน Project Management หรือเคยมีประสบการณ์ร่วมในการบริหารโครงการสารสนเทศของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
 4. มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 5. มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
 6. มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง
 7. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word Excel Powerpoint และ Microsoft Project  Management
 8. หากมีทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ IT Asset ของหน่วยงาน หรือเคยมีประสบการณ์ร่วมในการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่วนบริการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. คุณวุฒิปริญญาตรี / โท ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่เรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 2. อายุไม่เกิน 36 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 3. มีทักษะ/ความเข้าใจในการ พัฒนาโปรแกรมในลักษณะ Web Application และมีความสามารถในการใช้งาน SQL ได้เป็นอย่างดี
 4. มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี,มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 5. มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปัญหาที่ดี และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
 6. มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง

ส่วนบริหารโครงการสารสนเทศ ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ

 1. คุณวุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ด้านระบบสารสนเทศ (MIS) หรือ บริหารธุรกิจ (Business  Administration) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่เรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 2. อายุไม่เกิน 36 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 3. มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานโครงการ (การวางแผน การนำเสนอ การติดต่อประสานงาน การวิเคราะห์  การแก้ไขปัญหา  และการสรุปโครงการ)
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการนำเสนองาน Presentation หรือมีทักษะด้าน IT เช่น Word, Excel, PowerPoint, Microsoft project
 5. มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสารที่ดี เรียนรู้และสนใจในการพัฒนาตนเอง
 6. มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดีมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 7. หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการสารสนเทศ หรือเคยมีประสบการณ์ร่วม ในการบริหารโครงการสารสนเทศของหน่วยงาน หรือมีความรู้ความสามารถใช้ Tools ด้านบริหารโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (Resume) (ถ้ามี)
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
 • ใบสำคัญทางทหาร  สด. 43 หรือ สด. 8 (เพศชาย)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน (ไฟล์ .JPEG)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น และหากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกับธนาคาร

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 20 เม.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 26 เม.ย. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments