สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 เม.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ลิงค์: https://ehenx.com/2628/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านบริหารงานพัสดุ,ปฏิบัติงานด้านการจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยภูมิภาค,ปฏิบัติงานในโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย,ปฏิบัติงานธุรการงานบริหารทั่วไปและงานข้อมูลข่าวสาร,ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมและงานตามนโยบายผู้บริหาร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ จำนวน 6 อัตรา

ดว้ยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ปฏิบัติงานด้านบริหารงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ปฏิบัติงานด้านการจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยภูมิภาค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ปฏิบัติงานในโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ปฏิบัติงานธุรการ งานบริหารทั่วไป และงานข้อมูลข่าวสาร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมและงานตามนโยบายผู้บริหาร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ปฏิบัติงานด้านบริหารงานพัสดุ
 1. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
 2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint, Internet และระบบสารสนเทศเป็นอย่างดี
 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารทางราชการ งานบริหารพัสดุ
 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านพัสดุเป็นอย่างดี

ปฏิบัติงานด้านการจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยภูมิภาค

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ปฏิบัติงานในโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย
 1. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการงานศิลปะร่วมสมัยทั้งในและต่างประเทศ การจัดการงานเอกสารของทางราชการ และองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน
 3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint, Internet และระบบสารสนเทศเป็นอย่างดี
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียนในระดับดี
 5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้

ปฏิบัติงานธุรการ งานบริหารทั่วไป และงานข้อมูลข่าวสาร
 1. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเลขานุการ งานบริหารทั่วไป งานช่วยอำนวยการ งานประชุมของสำนักงาน งานข้อมูลข่าวสาร งานสารบรรณ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint, Internet และระบบสารสนเทศเป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์การทำงานราชการหรือในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติ เช่น งานธุรการ งานข้อมูลข่าวสาร งานช่วยอำนยการ งานสารบรรณ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมและงานตามนโยบายผู้บริหาร
 1. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
 2. มีความรู้ความเข้าใจในการร่าง พิมพ์ ตรวจสอบ ปรับปรุง หรือแก้ไขเอกสารและหนังสือทางราชการ
 3. มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงานภายในองค์กร และบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
 4. มีทัศนคติที่ดีต่องานศิลปะร่วมสมัย
 5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint, Internet ฯลฯ
 6. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยได้ดี และภาษาอังกฤษพอใช้สื่อสารได้
 7. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานราชการหรือในหน้าที่ความรับผิดชอบ การติดต่อ ประสานงาน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร การประสานงานภายในองค์กรและบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก และการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายในหรือต่างประเทศ
 8. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วทันกำหนดเวลาตามนโยบายของผู้บริหารหรือกรณีเร่งด่วน
 9. สามารถปฏิบัติงานนอกวันและเวลาราชการ หรือเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายได้

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

 • วุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเอง ดดยยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 – 22 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments