กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-26 มี.ค. 2562 รวม 10 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

title=กรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/2384/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 มี.ค. 2562
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ, ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ด้วยกรมปศุสัตว์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
นิติกรปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน :11500-12650 บาท

ประเภท :ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง :6 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน :15000-16500 บาท

ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกรปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว (ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562)


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว (ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562)


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี ทางจุลชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคนิคการสัตวแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว (ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตว์ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
(2) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบวินัย การรักษาวินัย ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จรรยาข้าราชการกรมปศุสัตว์ และการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ ตลอดจนการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาข้าราชการกรมปศุสัตว์ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการของกรมปศุสัตว์เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของหน่วยงาน
(3) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(4) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชการ การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ ตลอดจนการดำเนินการที่เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาข้าราชการกรมปศุสัตว์ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
(5) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรม
(6) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดําเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการ ดําเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง
(7) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดําเนินการเรื่องใดๆ เกี่ยวกับ กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และดําเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้อง
(8) ให้คําปรึกษา แนะนํา เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการหรือจัดทําคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านกฎหมายปกครองแก่บุคคลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรของรัฐมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถดําเนินการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัด และกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบความสำเร็จตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องกล ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบในหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานมีความรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
(2) ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
(3) สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน
(4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบความสำเร็จ


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีความถูกต้อง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) ศึกษารายละเอียดของวิธีทดสอบ มาตรฐานวิธีทดสอบ และมาตรฐานวิชาการต่าง ๆ ด้านทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ที่มีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค รวบรวมข้อมูลข้อมูลด้านวิชาการที่จำเป็น สรุปสาระสำคัญและจัดทำฐานข้อมูล ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และการพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย ให้มีการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการที่เท่าเทียมตามมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
(2) ร่วมศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ด้านตรวจประเมิน หรือด้านวิชาการอื่น ๆ เช่น วิธีทดสอบ มาตรฐานวิธีทดสอบ และมาตรฐานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้องค์ความรู้ และนำมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และงานด้านตรวจสอบ กำกับ ห้องปฏิบัติการ และส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการมีมาตรฐานด้านการทดสอบที่เท่าเทียมกัน
(3) ตรวจประเมินความสามารถด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ ณ สถานประกอบการ ร่วมกับคณะผู้ตรวจประเมิน รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและจัดทำฐานข้อมูล ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ประกอบการประเมินสมรรถนะด้านการทดสอบ และการพิจารณายอมรับความสามารถห้องปฏิบัติการ
(4) ร่วมศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมด้านกายภาพ จุลชีวและเคมีของน้ำนม และผลิตภัณฑ์นม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม
(5) ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพ ด้านกายภาพ จุลชีวเคมีสารตกค้าง สารปนเปื้อนของน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
(6) ร่วมจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อให้ได้รับการรับรองและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อให้เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงและดำเนินการให้เครือข่ายห้องปฏิบัติการน้ำนมของหน่วยราชการกรมปศุสัตว์มีมาตรฐานทัดเทียมกัน
(6) วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพน้ำนมเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง การจัดการและพัฒนาคุณภาพน้ำนมให้ได้มาตรฐาน และจัดทำตัวอย่างทดสอบประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
(7) เก็บรักษาคุณภาพวัคซีน วัตถุดิบสำหรับการผลิต วัสดุการบรรจุ วัตถุอันตรายที่ใช้วิธีการ เครื่องมือ เทคโนโลยีพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิตวัคซีน การทดสอบคุณภาพวัคซีน และรักษาสิ่งแวดล้อม
(8) ผลิตน้ำประปาและน้ำบริสุทธิ์ที่ใช้วิธีการ เครื่องมือเทคโนโลยีพื้นฐาน สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตวัคซีนตามมาตรฐานสากล
(9) ร่วมวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การผลิตและการทดสอบวัคซีน การผลิตน้ำประปาและน้ำบริสุทธิ์ การบำบัดน้ำเสียและกำจัดของเสีย การเก็บรักษาคุณภาพวัคซีน วัตถุดิบสำหรับการผลิต วัสดุการบรรจุ วัตถุอันตรายเพื่อสนับสนุนการผลิตวัคซีน การทดสอบ
(10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบความสำเร็จ

วิชาที่สอบ

นิติกรปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) กฎหมายด้านการปศุสัตว์
3) กฎหมายปกครอง
– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
4) พระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
6) กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
7) กฎหมายอาญา
8) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา


นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร
2) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับเตรียมดิน การปลูก การกำจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย และการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชอาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
3) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวกับการผสมอาหารสัตว์
4) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการด้านอาหารสัตว์ (Feed Center)
5) การบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร
6) การตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไข ปรับปรุง การออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล
7) การตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไข ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคเบื้องต้น (ไฟฟ้า ประปา)
8) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ฟาร์ม เพื่อใช้ในการเตรียมดิน การบำรุงรักษาผลผลิต และการเก็บเกี่ยวผลผลิต ของแปลงพืชอาหารสัตว์


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการโดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1) ความรู้พื้นฐานทางด้านชีววิทยาและจุลชีววิทยา
2) ความรู้พื้นฐานทางด้านเคมี
3) ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
4) ความรู้เกี่ยวกับวิธีทดสอบคุณภาพอาหาร น้ำ และน้ำเสีย
5) ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมปศุสัตว์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 26 มี.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments