สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 14 ก.พ. -8 มี.ค. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/2167/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม1,000อัตราชาย/หญิงบุคคลภายนอก,ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน,กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1,000
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,ชลบุรี,เชียงใหม่,นครปฐม,นครราชสีมา,นครสวรรค์,สงขลา,สมุทรปราการ,อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ก.พ. – 8 มี.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 14 มาตรา 50 และกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 ข้อ 2 (2) ข้อ 3 ประกอบกับบันทึกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562 ท้ายหนังสือสำนักงานกำลังพล ด่วนที่สุด ที่ 009.161/16681 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 อนุัติให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกดังกล่าว ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงออกประกาศรับสมัครและสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

อัตราว่าง : 1,000 อัตราคุณวุฒิ :  ม.ปลาย (ม.6) , ปวช.


หน่วยรับสมัคร
 1. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เลขที่ 507 ซอยสวนพลู ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หมายเลขโทรศัพท์  022872012
 2. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (ทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์ 021419889
 3. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนนสุวรรณภูมิสาย 4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 หมายเลขโทรศัพท์ 021340841-3
 4. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม เลขที่ 52/11 หมู่ 2 ซอยไร่ขิง 14 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 หมายเลขโทรศัพท์ 034318997
 5. ตรจคนเข้เมืองจังหวัดชลบุรี เลขที่ 75/265 ซอย 5 ถนนหาดจอมเทียน หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 หมายเลขโทรศัพท์ 038252751-4
 6. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 323 หมู่ที่ 9 ถนนโชคชัย-เขตอุดม ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 หมายเลขโทรศัพท์ 044212997-8
 7. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 5 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 หมายเลขโทรศัพท์ 042249982-3
 8. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 71 หมู่ 3 ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 หมายเลขโทรศัพท์ 053201756
 9. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 399 หมู่ 9 ถนนนครสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 หมายเลขโทรศัพท์ 056881518
 10. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ เลขที่ 832 หมู่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 หมายเลขโทรศัพท์ 075611097
 11. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา เลขที่ 103 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 หมายเลขโทรศัพท์ 074257019

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

 1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือหญิง
 2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 3. กรณีที่เป็ฯชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกต้องไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นหญิงร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
 4. สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร
  วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว
 5. ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญ๊่ปุ่น ภาษาเกาหลี อย่างใดอย่างหนึ่ง จากสถาบันในประเทศไทยที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางดา้นภาษาต่างประเทศ ไม่เกิน 2 ปี ภายในวันปิดรับสมัคร (นับแต่วันเข้ารับการทดสอบ) โดยมีเกณฑ์คะแนนผ่านาการทดสอบ ดังนี้
  1. ภาษาอังกฤษ
   1. TOEIC (Listening and Reading Test) 475 คะแนน
   2. TOEFL IBT 60 คะแนน
   3. CU-TEP 60 คะแนน
   4. IELTS 4.5 คะแนน
  2. ภาษาจีน
   1. HSK (HANYU SHUIPING KAOSHI)
    – ระดับ 3 240 คะแนน
    – ระดับ 4-6 180 คะแนน
  3. ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี มีเกณฑ์คะแนนผ่านการทดสอบที่ไม่น้อยกว่าระดับ 3 ตามที่สถาบันที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษานั้นๆ กำหนด

   ในกรณีผู้สมัครยังไม่ผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศดังกล่าว สามารถยื่นเรื่องขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ตามข้อ 5.2.1

 6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข.
 7. ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
  1. ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทางทหารหรือผ่อนผันเข้ารับราชการทางทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์)
  2. ผู้ที่ได้รับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหาร และจะต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในปี พ.ศ.2562
  3. ผู้ที่รับหมายเรียกหรือจะต้องรับหมายเรียกและจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเป็นทหารเกณฑ์ตามขั้นตอนทางทหารในเดือนเมษายน 2562
  4. ผู้ที่มีอายุครบเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทางทหารที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกทางทหารตามกำหนด
   สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ปี ถึง 19 ปี (ในปี พ.ศ.2562) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร หรือผุ้ที่เป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ที่จะปลดจากกองประจำการ (พ้นจากการเป็นทหารเกณฑ์) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 สามารถสมัครสอบตามประกาศรับสมัครนี้ได้
 8. ไม่รับสมัครพระภิกษุ สามเณร ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.2538 ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538 และให้รวมถึงักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ
 9. ผู้สมัครไม่สามารถใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิการเป็นผู้มีคุณวุฒิครบถ้วนในการสมัคร หรือสิทธิในการได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการประสานกับสถานศึกษาที่ได้สำเร็จการศึกษาเพื่อขอให้ยื่นรับรองวุฒิการศึกษาที่สำเร็จมาแล้วนั้น

วิชาที่สอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การสอบแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

การสอบรอบแรก

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เป็นการทดสอบระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน ดังนี้
 1. ความสามารถทั่วไป จำนวน 15 ข้อ
 2. ภาษาไทย จำนวน 15 ข้อ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ 120 คะแนน ดังนี้
 1. พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 ข้อ
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 15 ข้อ
 3. สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ
 4. ภาษาอังกฤษ จำนวน 15 ข้อ
 5. พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณของตำรวจ จำนวน 10 ข้อ
 6. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน จำนวน 10 ข้อ

โดยมีรายละเอียดตามผนวก ง.

ผลการทดสอบ ใช้เกณฑ์คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถือว่าผ่านการทดสอบแล้วนำคะแนนรวมจัดลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยไม่เกินลำดับที่ 1,300

การสอบรอบที่สอง

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะบรรจุแต่งตั้ง มีรายละเอียด ดังนี้

การตวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ เป็นการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดหรือไม่ โดยจะทำการพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้สมัครเืพ่อตรวจสอบประวัติไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจท้องที่ที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนา ระบบสารสนเทศตำรวจ (POLIS) และระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) รวมทั้งตรวจสอบประวัติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด หาหกผู้ใดมีประวัติถูกลงโทษหรือความประพฤติตามที่กำหนดไว้ในเรื่องของคุณสมบัติจะถูกตัดสิทธิไม่ให้เป็นผู้สอบแข่งขันได้

ผลการตรวจสอบ จะใช้เกณฑ์ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านจะได้ 100 คะแนน ผู้ที่ไมผ่านจะได้ 0 คะแนน

การสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา และความเหมาะสม

เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรม ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม เป็นต้น

ผลการสอบถือความเห็นของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ ทีส่ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้งชั้นเป็นเด็ดขาด

ผลการสอบ จะใช้เกณฑ์ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ผู้สอบผ่านจะได้ 100 คะแนน ผู้ที่ไม่ผ่านาจะได้ 0 คะแนน

การตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต

ผลการตรวจ ถือควาเมห็นของคณะกรรมการแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเด็ดขาด จะไม่รับพิจารณาผลการตรวจร่างกายที่ผู้สมัครได้รับการตรวจร่างกายหรือได้รับใบรับรองการตรวจร่างกายจากที่อื่นๆ

ผลการตรวจจะใช้เกณฑ์ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ผู้ตรวจและทดสอบผ่านจะได้ 100 คะแนน ผู้ที่ไม่ผ่านจะได้ 0 คะแนน

ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย การทดสอบสุขภาพจิต การสอบสัมภาษณ์ พิมพ์ลายนิ้วมือและตรวจสอบประวัติ ในรอบที่สองตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ผู้ไม่ไปถือว่าสละสิทะิ์

ทั้งที่ คะแนนที่ได้ในรอบที่สอง ไม่สามารถนำไปรวมเข้ากับการสอบข้อเขียนในรอบแรกเพื่อจัดลำดับเป็นผู้สอบแข่งขันได้

ในกรณีที่ผู้สมัครขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนั้น จะต้องมีการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ) ก่อนที่มีการสอบแข่งขันในรอบแรกตามข้อ 4.1 โดยจะเป็นการทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ 100 คะแนน ใช้วิธีการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) และการสนทนา (Conversation) มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

 • คำทักทาย การสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
 • การสื่อสารในงานตรวจคนเข้าเมือง
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบตรวจคนเข้าเมือง
 • การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ในการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศดังกล่าว สำนังกานตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แล้วร่วมกันออกแบบทดสอบและจัดการทดสอบ

ผลการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ใช้เกณฑ์คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถือว่าผ่านการทดสอบ สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบจะหมดสิทธิในการสอบรอบแรกและรอบที่สอง โดยไม่สามารถนำคะแนนการทดสอบนี้รวมเข้ากับการสอบข้อเขียนในรอบแรกและรอบที่สองเพื่อจัดลำดับเป็นผู้สอบแข่งขันได้

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน การทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ และการสอบสัมภาษณ์ ตามผนวก จ.

 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. – 8 มี.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 21 มี.ค. 2562

สอบวันที่: 9 ก.พ. 2562

ประกาศผลสอบ: 9 ก.พ. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments