Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-15 ก.พ. 2562

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

title=กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลิงค์: https://ehenx.com/2104/ หรือ
ตำแหน่ง: หัวหน้างานพัฒนาโครงการ,หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร,พนักงานตรวจสอบการเบิกจ่ายอาวุโส,พนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโส
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 25,000-38,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ก.พ. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน จำนวน 4 อัตรา
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

หัวหน้างานพัฒนาโครงการ

จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 38,000 บาท


หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 38,000 บาท


พนักงานตรวจสอบการเบิกจ่ายอาวุโส

จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 25,000 บาท


พนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโส

จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน 25,000 บาท


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

หัวหน้างานพัฒนาโครงการ

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือเทียบเท่า
 2. ประสบการณ์ 9-11 ปี

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวสื่อสารมวลชน สาขาวารสารศษสตร์ หรือสขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ 9-11 ปี

พนักงานตรวจสอบการเบิกจ่ายอาวุโส

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือเทียบเท่า
 2. ประสบการณ์ 3-5 ปี

พนักงานติดตามและประเมินผลอาวุโส

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตรื สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือเทียบเท่า
 2. ประสบการณ์ 3-5 ปี

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 ก.พ. 2562

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  แชร์เลย
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

  Comments

  comments