กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ธ.ค. -26 ธ.ค. 2561


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กองทัพอากาศกองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/1547/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานตัดผม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 12,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมยุทธศึกษาทหาอากาศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ธ.ค. – 26 ธ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :พนักงานตัดผม

อัตราเงินเดือน :12,430 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานตัดผม กลุ่มงานบริการ เพศชายหรือเพศหญิง จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐,๔๓๐ บาท และเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะ สำเร็จจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
๔.๔ คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม
ถ้าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดผม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ ทำความสะอาดสถานที่และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียดการประเมินสมรรถนะแนบท้ายประกาศนี้
วิธีการประเมิน : การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ๙.๑ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ผู้ที่สอบได้คะแนน ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ตามเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ ไม่เกิน ๔ เท่าของจำนวน ที่เปิดรับโดยพิจารณาจากลำดับคะแนน ๙.๒ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเรียงตามลำดับคะแนน โดยสำรองผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามลำดับคะแนนไว้ไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของจำนวนที่เปิดรับ ในกรณีมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อ หรือนับแต่วันประกาศ รับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
 • หลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9
 • บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)หลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.91

 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาอากาศ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 – 26 ธันวาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025342934

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กองทัพอากาศ

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments