กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 ก.ค. -6 ก.ค. 2561


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

ลิงค์: https://iqepi.com/44831/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ,กิจกรรมทางการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง (กระทวงศึกษาธิการ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 ก.ค. – 6 ก.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา (ส่วนภูมิภาค) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อตำแหน่ง :ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา (ส่วนภูมิภาค)
อัตราเงินเดือน :18000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน :18000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :18000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน :18000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา

คุณวุฒิปริญญาตรี หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
2. สาขาวิชาศิลปศาสตร์

นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิปริญญาตรี หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
5. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

คุณวุฒิปริญญาตรี หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

นักทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิปริญญาตรี หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชารัฐศาสตร์
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานต้อนรับ งานรับรอง และงานพิธีการต่างๆ
2. จัดเตรียมห้องประชุมและจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมและรายงานต่างๆ
3. บันทึกข้อมูล พิมพ์หนังสือราชการ
จัดทำเอกสาร รูปเล่ม และแจกจ่ายเอกสาร
4. จัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารงานทั่วไป
5. งานที่ปรากฏในคำรับรองปฏิบัติราชการ
6. งานที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงาน
7. งานจัดทำเว็บไซต์ของสำนักงาน
8. งานนัดหมายบุคคลภายนอกด้วยเทคโนโลยี
9. ปฏิบัติงานร่วมมือหรือสนับสนุนงานอื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ และการส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
2. ช่วยรวบรวมข้อมูล และร่วมจัดทำโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงและนโยบายของรัฐบาล ในการบริหารจัดการงานในโครงการต่างๆ ของส่วนราชการ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย
บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และวิธีการป้องกันการกระทำที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมดูแลเว็บไซต์ที่ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย เพื่อรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูล เว็บไซต์และป้องกันการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
4. ช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
5. ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาตการจดทะเบียน และกำกับดูแลธุรกิจเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสามารถกำหนดแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
6. ช่วยตรวจสอบข้อมูลและนำข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลและฐานข้อมูล และช่วยดูแลบริหารจัดการคลังข้อมูลและฐานข้อมูล เพื่อดูแลบริหารจัดการคลังข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
7.ช่วยเตรียมข้อมูลตามผลการวิเคราะห์และติดตามความคืบหน้าในการจัดส่งข้อมูลตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล

นักวิชาการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ตรวจสอบการเบิกจ่ายตรงให้ผู้ขายในระบบ GFMIS
2. จัดเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายตรงให้ผู้ขายและหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป (ในบัญชีเงินฝากธนาคาร)
3. บันทึกบัญชีการเบิกเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป (ในบัญชีเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินงบประมาณ GFMIS)
3.1 บันทึกรับเงินอุดหนุนทั่วไป
3.2 บันทึกรับเงินงบประมาณ
3.3 บันทึกจ่ายค่าใช้จ่าย
4. โอนจัดสรรงบประมาณ/เปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ GFMIS
5. ปฏิบัติงานร่วมมือหรือสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักทรัพยากรบุคคล

1. ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรประจำปี แผน 4 ปี เพื่อการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วางแผน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารงานโครงการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการ รวมถึงการติดตามประเมินผลในการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
4. ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำหรับ
การพัฒนาบุคลากรตลอดจนนำผลข้อมูล
มาใช้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา
อุปสรรค เพื่อเสนอแผนพัฒนาบุคลากร
ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
5. ปฏิบัติงานร่วมมือหรือสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 9. ความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล 10. ความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 11. ความรู้ และทักษะในการใช้ คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำนักงาน
วิธีการประเมิน : ประเมินโดยการสอบข้อเขียน แบบปรนัย (50 คะแนน)

– ทักษะ
1. การจัดทำแผนงานโครงการในหน่วยงาน 2. การเตรียมการประชุม 3. การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล
วิธีการประเมิน : ประเมินโดยการสอบข้อเขียน แบบอัตนัย (50 คะแนน)

นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 9. ความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหาร จัดการข้อมูล 10. ความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 11. ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 12. ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย
วิธีการประเมิน : ประเมินโดยการสอบข้อเขียน แบบปรนัย (60 คะแนน)

– ทักษะ
1. การออกแบบการเขียนโปรแกรม 2. การออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : ประเมินโดยการสอบปฏิบัติ (60 คะแนน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 4) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 6) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 7) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 8) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 9) ความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล 10) ความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 11) ความรู้ และทักษะในการใช้ คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำนักงาน
วิธีการประเมิน : ประเมินโดยการสอบข้อเขียน แบบปรนัย (50 คะแนน)

– ทักษะ
1. ความรู้ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. ความรู้หลักการบัญชีของส่วนราชการ 3. ความรู้เบื้องต้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 4. ความรู้ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 5. ความรู้เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินประกอบการบันทึกบัญชีของส่วนราชการ
วิธีการประเมิน : ประเมินโดยการสอบข้อเขียน แบบปรนัย (50 คะแนน)

นักทรัพยากรบุคคล

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 9. ความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล 10. ความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 11. ความรู้ และทักษะในการใช้ คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำนักงาน
วิธีการประเมิน : ประเมินโดยการสอบข้อเขียน แบบปรนัย (50 คะแนน)

– ทักษะ
1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 2. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 3. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 4. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์พัฒนากระทรวงศึกษาธิการ 5. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
วิธีการประเมิน : ประเมินโดยการสอบข้อเขียน แบบปรนัย (50 คะแนน)

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 

  • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
  • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
    ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
    ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ

 

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทวงศึกษาธิการกระทวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก อำเภอดุสิต จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 – 6 กรกฎาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงศึกษาธิการ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments