สนจ.นนทบุรี [พนักงานราชการเฉพาะกิจ นนทบุรี] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ก.ค. -21 ก.ค. 2564 รวม 15 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.นนทบุรี พนักงานราชการเฉพาะกิจ นนทบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/14919/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารงานทั่วไป,นักพัฒนาชุมชน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ก.ค. – 21 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.นนทบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย จังหวัดนนทบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกิไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๓๙๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการเฉพาะกิจ คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๘๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนในการบริหารพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และคำสั่งกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ที่ ๓๗๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ที่กำกับดูแลงานด้านบริหารงานบุคคล สำนักงานจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือสำนักงานจังหวัดนนทบุรี กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล ที่ นบ ๐๐๑๗.๕/๒๓๖๘ และคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักพัฒนาชุมชน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


นักพัฒนาชุมชน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.นนทบุรี [พนักงานราชการเฉพาะกิจ นนทบุรี]  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. – 21 ก.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.นนทบุรี [พนักงานราชการเฉพาะกิจ นนทบุรี]

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments