มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 เม.ย. 2561 รวม 5 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลิงค์: https://iqepi.com/43654/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานห้องทดลอง,ช่างฝีมือ,นายช่างเทคนิค,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,180-12,990
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 4/2561

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานห้องทดลอง
อัตราเงินเดือน :     10,180 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อตำแหน่ง :     ช่างฝีมือ
อัตราเงินเดือน :     10,180 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน :     12,990 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวส.
– อนุปริญญา

ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน :     12,990 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานห้องทดลอง

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint
 • หากมีประสบการณ์การปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลองขนาดเล็ก เช่น หนูเมาส์ หนูแรท กระต่าย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างฝีมือ

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีความรู้ความสามารถด้านช่างทั่วไป และการซ่อม
 • แซมเบื้องต้น
 • มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

นายช่างเทคนิค

 • ปวส. หรืออนุปริญญา ทางด้านช่างโยธา ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง หรือสถาปัตยกรรม
 • มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบและประมาณราคาเบื้องต้น
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

พนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • ปวส. ทางด้านพาณิชยการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
 • หากมีประสบการณ์ในงานธุรการ งานเลขานุการ งานเอกสาร หรืองานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • เอกสารใบผ่าานงานตามที่กรอกไว้ในใบสมัคร
 • ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่าย

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี :สมัครทางไปรษณีย์
ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครที่ลิงค์ด้านล่าง และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยกรอกใบสมัครแล้วจัดส่งพร้อมหลักฐานการสมัครงาน ไปที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 4/2561) 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 ภายในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์


ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments