มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-7 มิ.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

title=มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ลิงค์: https://ehenx.com/2941/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 มิ.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่ 2/2562)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยผู้จบสาขาที่เกี่ยวข้องจะต้องเรียนรายวิชาทางคอมพิวเตอร์อย่างน้อย๓๐ หน่วยกิต
๒. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็ปไซต์, มีความสามารถในการพัฒนาระบบ และการจัดทำฐานข้อมูลแสดงหลักฐานและประสบการณ์ในการทำงานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานประกอบการรับสมัคร(หากมีจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑. ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ประจำแต่ละหน่วยงานที่สังกัด
๒. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย

วิชาที่สอบ

๑) ความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (ก) ทดสอบภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน) – ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่ง (ข) ระเบียบกฎหมายที่ควรรู้ (สอบข้อเขียน) – พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๑ (ค) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน- จอมบึง ว่าด้วยการบริหารงานของ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๒)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2562 – 7 มิถุนายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments