สำนักงานตำรวจแห่งชาติ – |สำรวจความต้องการกำลังพล เตรียมเปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

ลิงค์: https://iqepi.com/35973/ หรือ
เรื่อง: สำรวจความต้องการกำลังพล เตรียมเปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก)


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครสอบ

จากการสอบตำรวจ 6,000 อัตราครั้งที่ผ่านมา มีผู้สอบผ่านได้บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก) เพียง 5 อัตรา แต่อัตราว่างเปิดไว้ 180 อัตรา ทำให้อัตราว่างเหลือ 175 อัตรา จึงทำการสำรวจพร้อมเสนอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้สมัครสอบตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก) โดยไม่ต้องเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการพื้นที่ต่างๆ เปิดกว้างให้บุคคลภายนอกมีโอกาสสมัครสอบเพิ่มมากขึ้น และกำหนดให้ต้องทดสอบร่างกายเช่นเดียวกับการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.) และยังไม่จบ หากสอบผ่านสองด่านแล้วต้องเข้ารับการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 หลักสูตร

—————————-

เรื่องขอทราบข้อมูลความต้องการกำลังพล ระดับชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ทำหน้าที่ครูฝึก)

1. ตามหนังสือ สกพ. ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/6729 ลง 17 ก.ค. 58 แจ้งบันทึกสั่งการ ตร. ลง 16 ก.ค. 58 ท้ายหนังสือ สกพ. ส่วนที่สุด ที่ 0009.161/6630 ลง 15 ก.ค. 58 อนุมัติให้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก และการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยม ศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.) หรือชั้นประทวน จำนวน 6,000 อัตรา แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม นสต. จำนวน 5,000 อัตรา กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 885 อัตรา และกลุ่มงานเทคนิคจำนวน 115 อัตรา โดยมอบหมายให้ บช.ศ. เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่ ตร.อนุมัติ โดยให้ประสานกับ สกพ. และ หน่วยงที่เกี่ยวข้อง

2. ตามข้อ 1 กลุ่มงานอำนวยการและนับสนุน จำนวน 885 อัตรา แบ่งเป็น

2.1 ทำหน้าที่อำนวยการ จำนวน 705 อัตรา

2.2 ทำหน้าที่ครูฝึก จำนวน 180 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3. สำหรับกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ทำหน้าที่ครูฝึก) จำนวน 180 อัตรา ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ (ตามไฟล์แนบ)
4. จากการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตามข้อ 2.2 ปรากฎว่า มีผ่านการสอบแข่งขันและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก) จำนวนเพียง 5 อัตรา ทำให้มีอัตราเหลืออู่อีกจำนวน 175 อัตรา บช.ศ. (บก.ฝรก.) เห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก) ของศูนย์ฝึกฯ ต่างๆ จึงควรดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้า ราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก) ในครั้งที่ผ่านมา จำนวน 175 อัตรา เพื่อจัดสรรให้กับ บก.ฝรก. และ ศฝร. ต่างๆ และให้ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการดำเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตามไฟล์แนบ

4.1 ควรยกเลิกคุณสมบัติ ตามข้อ 3 ในส่วนของการเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการพื้นที่ต่างๆ ซึ่งทำให้เป็นการจำกัดจำนวนผู้สมัคร แต่ควรเปิดกว้างให้บุคคลภายนกทั่วไปสามารถสมัครสอบแข่งขันได้ และเพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นครูฝึกสอน ควรกำหนดให้ต้องผ่านการทดสอบร่างกายเช่นเดียวกับการรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็้นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.)

4.2 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกได้อย่างเหมาะสม ควรให้ผู้ผ่านการสอบเข้ารับการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 หลักสูตร ดังนี้

(1) หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการ ตำรวจชั้นประทวน (กอป.) ให้ดำเนินการฝึกอบรมตามหน่วยต่างๆ

(2) หลักสูตรครูฝึก ให้ดำเนินการฝึกที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง (หนองสาหร่าย) อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ต่อจากการฝึกอบรมหลักสูตร กอป.

(3) หลักสูตรสำหรับผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน เพื่อให้มีสิทธิรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำ หน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ด.) ให้ดำเนินการฝึกที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง (หนองสาหร่าย) อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ต่อจากการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึก

5. ตามข้อ 4 เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเรียน ตร.(ผ่าน สกพ.) ขอรับการสนับสนุนอัตราข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก) จึงประสานมายังท่านเพื่อสำรวจว่ายังคงมีความต้องการกำลังพลดังกล่าวอยู่หรือ ไม่ รวมทั้งขอให้พิจารณามีความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติตามที่ บช.ศ.(บก.ฝรก.)เสนอ ว่าเหมาะสมหรือไม่ หรือเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมประการใด กรุณาแจ้งให้ กส.ทราบ ภายในวันที่ 26 ส.ค. 59

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ไฟล์แนบ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments