กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -20 ม.ค. 2559 |นักวิชาการสิ่งแวดล้อม


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/33418/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ม.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : 1. รวบรวม จัดเตรียม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลคุณภาพอากาศ และข้อมูลอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดเตรียมข้อมูล จัดทำเอกสาร ประสานการประชุม และจัดทำรายงานสรุปผลการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนงานด้านต่างๆ
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนงาน และข้อสั่งการ/นโยบายผู้บริหาร ตามที่ได้รับหมอบหมาย
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมการประชุม/อบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของส่วนแผนงาน
5. สนับสนุนงานด้านวิชาการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้
4. มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
5. ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดทีกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ โดยอุทิศเวลาให้ส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่
7. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนแผนงาน ชั้น 9 พร้อมยื่นเอกสาร ดังนี้
1. รูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts of Records)
3. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน หรือสำเนาหนังสือรับรองการฝึกงานในขณะศึกษาระดับปริญญาตรี
7. สำเนาเอกสารอื่น ๆ อาทิ ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ
ผู้ประสานงาน : นางสาววรรณรัฐ อยู่เย็น [eye_1028@hotmail(dot)com] สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง โทร. 0-2298-2320

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ2559 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 59 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กรมควบคุมมลพิษ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments