กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -17 มิ.ย. 2558  ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษ”

ลิงค์: https://iqepi.com/31662/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 มิ.ย. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 15000 บาท บาท
ลักษณะของงาน : ๑. รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องทุกข์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และคดีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ประชาชน หรือสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
๒. กล่าวโทษตามกฎหมายเมื่อพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ภายใน ๗ วัน หากไม่ปรากฏผู้ร้องทุกข์
๓. ติดตามผลการดำเนินคดีอาญา รายงาน กป.วล. และประสานแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เขตนั้นๆ
๔. พิจารณาการขอขยายเวลาในการเรียกร้องค่าเสียหายภายใน ๓๐ วัน ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน
๕. พิสูจน์ความเสียหาย ตรวจสอบข้อมูลความเสียหายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล การบังคับคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
๗. ประสานงาน ติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติการของหน่วยงานรัฐที่ต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย หรือคำสั่งที่ได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหาย คดีความและการบังคับคดี กับหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชน
๘. ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๙. จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อประกอบการประชุม รวมถึงจัดทำรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. ดูแลฐานข้อมูลศูนย์ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย (ศปวล.)
๑๑. รวบรวม วิจัยข้อมูล และวิทยานิพนธ์ทางนิติศาสตร์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ เพื่อเป็นฐานข้อมูลของ ศปวล.
๑๒. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต
๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์
๓. มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย
๔. มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
๕. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ โดยอุทิศเวลาให้ส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่
๖. ไม่เคยกระทำความผิดอาญามาก่อน (แต่ไม่รวมถึงการกระทำความผิดโดยประมาท หรือการกระทำที่มีความผิดลหุโทษ)
๗. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
วิธีสมัคร : สมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย ชั้น ๑๒ กรมควบคุมมลพิษ หรือส่งเอกสารการสมัครงานทางอีเมลล์
ผู้ประสานงาน : กรรณิกา เอี่ยมศิริ [kannika(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th] สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0-2298-2469
ระยะเวลารับสมัคร : 10-Jun-15 ถึง 17-Jun-15

สมัครงาน กรมควบคุมมลพิษ งานราชการ กรมควบคุมมลพิษ รับสมัคร สอบ กรมควบคุมมลพิษ 2558 สอบ กรมควบคุมมลพิษ 58 กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments