กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 มี.ค. 2565

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/16538/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่วยปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน,ช่วยปฏิบัติงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน จ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฉะนั้นอาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒)(ข) จึงขอประกาศ เชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กองยุทธศาสตร์และแผนงานกำหนด ให้เข้ามายื่นข้อเสนอ โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่วยปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


ช่วยปฏิบัติงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่วยปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

๑. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
๒. อายุไม่ตํ่ากว่า ๒๕ ปี และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและโปรแกรม พื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี


ช่วยปฏิบัติงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

๑. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
๒. อายุไม่ตํ่ากว่า ๒๕ ปี และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์
๓. มีประสบการณ์ในการดูแลฐานข้อมูล และ/หรือมีความรู้ด้าน WEB Application อย่างน้อย ๒ ปีขึ้นไป
๔. มีความรู้ความสามารถด้าน Programming , Database และสามารถใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
๕. มีความรู้และความสามารถในการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows , Linux และ Unix
๖. มีสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน และพัฒนาระบบด้วย MySQL Database ได้เป็นอย่างดี
๗. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน และเขียนได้ในระดับเบื้องต้นได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ช่วยปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑) ช่วยปฏิบัติงานควบคุมอุปกรณ์ประชุมทางไกล (e-conference) ภายในห้อง War Room พร้อมทั้งดูแลความเรียบร้อยภายในให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๒) ช่วยปฏิบัติงานติดตั้งการใช้งานโปรแกรม Zoom Meeting
๓) ช่วยปฏิบัติงานการจัดประชุม ศปก.พม. ศปก.ดย. และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ในห้อง War Room
๔) ช่วยจัดทำและรายงานสถานการณ์และการปฏิบัติการข่าวสารประจำวัน ขอ ศปก.พม.
๕) จัดทำข้อมูลและสถานการณ์เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นนำไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบของอินโฟกราฟิก หรือโปรแกรม นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ในแต่ละเดือน พร้อมตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลในระบบ
๖) จัดทำสื่อเผยแพร่สถิติข้อมูล ผลการดำเนินงานตามภารกิจของ ดย. เพื่อเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์
๗) รวบรวมและนำเข้าข้อมูลวาระการประชุมในระบบประชุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
๘) สรุปข้อสั่งการการประชุม ศปก.พม. ศปก.ดย. และประชุมอื่น ๆ ตามภารกิจของ ดย. พร้อมรายงาน ผู้บริหารทราบ
๙) ช่วยปฏิบัติงานการพัฒนา/บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๐) จัดประชุมการจ้างพัฒนา/บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม รายงานผลการเบิกค่าจ้าง และประสานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๑) ช่วยปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านระบบดิจิทัล
๑๒) ช่วยปฏิบัติงานในการตอบประเด็นข้อคำถามในกระดานสนทนา ในระบบเว็บไซต์ ดย.
๑๓) ช่วยปฏิบัติงานการตรวจสอบอุปกรณ์ห้อง Data Center และระบบเครือข่ายภายในของ ดย. นอกเวลาราชการ (เฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นนอกเวลาราชการเท่านั้น)


ช่วยปฏิบัติงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล

๑) ช่วยปฏิบัติงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
๒) ช่วยปฏิบัติงานในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองและจัดสวัสดิการสำหรับ เด็ก (CPIS) ประกอบด้วย ระบบการนิเทศงานพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็ก ระบบขึ้นทะเบียน อาสาสมัครออนไลน์ ระบบขึ้นทะเบียนครอบครัวอุปถัมภ์ออนไลน์ ระบบฐานข้อมูลล่ามคุ้มครองเด็ก ระบบ สถานรองรับเด็กเอกชน (ใบอนุญาต นิเทศ ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมหลักสูตรผู้ดูแลเด็กออนไลน์)
๓) ช่วยปฏิบัติงานในการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลในการจัดทำ Big Data ด้านเด็กและเยาวชน
๔) ช่วยปฏิบัติงานการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ, Website, Web-based Application
๕) บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล รวมทั้งวางแผนและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
๖) บริหารจัดการดูแลระบบฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนให้มีความเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
๗) จัดการเกี่ยวกับการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ตรวจสอบการใช้งานและบันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในฐานข้อมูล
๘) ทดสอบระบบหรือโปรแกรมตามกระบวนการพัฒนา ตลอดจนให้บริการปรับปรุง แก้ไข เกี่ยวกับปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
๙) รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของข้อมูลรวมถึงกำหนดสิทธิ๋ในการใช้งานและเข้าถึงฐานข้อมูล
๑๐) ช่วยปฏิบัติงานด้าน Open Data
๑๑) วิเคราะห์และตรวจสอบความลูกต้องของระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
๑๒) จัดทำรายงานสถิติข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน จากระบบฐานข้อมูลของ ดย.
๑๓) ช่วยกำหนดนโยบายการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล
๑๔) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดำเนินไป ได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของ ดย.
๑๕) จัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้งาน
๑๖) อบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านระบบฐานข้อมูล
๑๗) ร่วมประชุมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมกิจการเด็กและเยาวชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสารสนเทศ
๑๘) ช่วยปฏิบัติงานการตรวจสอบอุปกรณ์ห้อง Data Center และระบบเครือข่ายภายในของ ดย. นอกเวลาราชการ (เฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นนอกเวลาราชการเท่านั้น)

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครรับสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kanyaphat.k@dcy.go.th พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการสมัคร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ file 1 | file 2

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments