คุรุสภา บัดนี้ –  86 สาขาที่ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู


ฝากประชาสัมพันธ์

“คุรุสภา”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=16137 หรือ
เรื่อง: 86 สาขาที่ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สอบครู เรื่อง 86 สาขาที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู วันนี้ ( 16 ต.ค.) ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ประกาศรับรอง 86 สาขาวิชา เป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน สามารถสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เสนอ ดังนี้

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา

 1. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 2. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 3. ไฟฟ้ากำลัง
 4. โทรคมนาคม
 5. แมคคาทรอนิกส์
 6. เครื่องวัดและควบคุม
 7. เทคนิค อุตสาหกรรม
 8. เทคนิคการผลิต
 9. ช่างกลโรงงาน
 10. เขียนแบบเครื่องกล
 11. เครื่องกล
 12. เครื่องมือและซ่อมบำรุง
 13. ช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิค โลหะ
 14. แม่พิมพ์โลหะ
 15. แม่พิมพ์พลาสติก
 16. ช่างยนต์,ช่างก่อสร้าง
 17. โยธา
 18. ช่างสำรวจ
 19. สถาปัตยกรรม/มัณฑนศิลป์/ออกแบบ ตกแต่ง
 20. อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
 21. อุตสาหกรรมต่อเรือ
 22. พาณิชย์ นาวี
 23. การจัดการโลจิสติกส์
 24. อุตสาหกรรมยาง
 25. เทคโนโลยียางและโพลิเมอร์
 26. ปิโต รเคมี
 27. การพิมพ์
 28. การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
 29. การขุดเจาะน้ำมัน
 30. เทคโนโลยีแสงและ เสียง
 31. ปิโตรเลียม
 32. เทคนิคพลังงาน
 33. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 34. ช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชา

 1. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
 2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 3. การท่องเที่ยว
 4. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชา

 1. เลขานุการ
 2. การจัดการธุรกิจ
 3. การจัดการสำนักงาน
 4. การตลาด
 5. การบัญชี
 6. บริหารธุรกิจและพณิชยการ
 7. โลจิสติกส์
 8. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 9. ธุรกิจค้า ปลีก
 10. การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา..

 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. เทคโนโลยีสิ่งทอ
 2. เสื้อผ้าสำเร็จรูป และเคมีสิ่งทอ

ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา

 1. เกษตรอุตสาหกรรม
 2. ช่างกลเกษตร
 3. เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
 4. เทคโนโลยีภูมิทัศน์
 5. ผลิตภัณฑ์ยาง
 6. พืชศาสตร์
 7. สัตว์ศาสตร์
 8. พืชไร่
 9. ปฐพีวิทยา

ประเภทวิชาการประมง สาขาวิชา

 1. การควบคุมเครื่องจักร(เรือประมง)
 2. ประมงทะเล
 3. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 4. แปร รูปสัตว์น้ำ
 5. อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชา

 1. การบริหารงานคหกรรมศาสตร์
 2. คหกรรมศาสตร์
 3. เทคโนโลยีการออกแบบเครื่อง แต่งกาย
 4. เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
 5. แฟชั่นและสิ่งทอ
 6. สปาและความงาม
 7. เสริมสวย(เทคโนโลยีความงาม) 

ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา

 1. วิจิตรศิลป์
 2. ศิลปกรรม
 3. เซรามิค/เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา
 4. ศิลป หัตถกรรม(รูปพรรณและเครื่องสาน)
 5. การออกแบบเครื่องประดับและอัญมณี
 6. ช่างทองหลวง
 7. การออกแบบ
 8. คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์
 9. คอมพิวเตอร์มัลลติมีเดีย
 10. การถ่ายภาพและวิดีทัศน์
 11. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

ทั้งนี้ เมื่อสอบบรรจุเป็นครูได้แล้ว ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด คือ ภายในระยะเวลา 2 ปี ต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” ศ.ดร.ไพฑูรย์ กล่าวและว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบให้สถานศึกษาที่จัดโครงการพิเศษ นำบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาช่วยงานได้ เช่น โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ กีฬา วัฒนธรรม โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีพให้มีความเข้มแข็ง เป็นต้น ทั้งนี้ แต่ละโครงการต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี หลังสิ้นสุดโครงการ ก็ถือว่าพ้นสถานะการเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียน.

ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการประเมินการทำงานของเลขาธิการคุรุสภา หลังปฎิบัติหน้าที่มาครบ 1 ปี ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับค่อนข้างดี ดังนั้น บอร์ดคุรุสภาจึงเห็นชอบให้ปฎิบัติหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ ในวันที่ 30 ต.ค.นี้ บอร์ดคุรุสภาจะประชุมหารือเพื่อจัดทำแนวทางในการปฎิรูปการศึกษาเสนอต่อ รัฐบาล และสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปฎิรูปการศึกษา โดยเบื้องต้น จะเสนอปฎิรูปการศึกษาใน 3 ด้าน คือ 1.ทิศทางการศึกษาของประเทศ 2.บทบาทในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 3.ทิศทางและแนวทางในการดำเนินงานของคุรุสภาในอนาคต .

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments