สอบท้องถิ่นสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างแล้ว

สอบท้องถิ่นสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างแล้ว

ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://ehenx.com/208/ หรือ
เรื่อง: สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างแล้ว


ความคืบหน้าสอบท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบ

ก.กลาง สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 10 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เรื่อง การสำรวจตำแหน่งและอัตรว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึง ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามที่จังหวัดได้รายงานกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันหรือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กสถ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างนั้น

ด้วยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติให้แจ้งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่งๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ให้จังหวัดเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ได้ขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบหรือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กสถ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แต่ยังไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุและแต่งตั้ง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่างและยังไม่เคยขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสงค์จะดำเนินการสรรหาในตำแหน่งที่นอกเหนือจากตำแหน่งใน “บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งต่างๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยการรับโอน ย้าย หรือสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน (จากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ) ให้สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี

2. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ประสงค์จะดำเนินการสรรหาตามข้อ 1 โดยประสงค์ ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่ว่างให้จัดส่ง “คำร้องให้ กสถ. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน” โดยให้ระบุชื่อตำแหน่ง (กรณีเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ระบุสาขาวิชาเอกที่ต้องการด้วย) เลขที่ตำแหน่ง และจำนวนอัตราที่ประสงค์ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันตามแบบคำร้องขอฯ ให้จังหวัด จำนวน 2 ชุด (เก็บไว้ที่จังหวัด 1 ชุด ส่งให้ กสถ. 1 ชุด) และให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของทั้งจังหวัดตามแบบสำรวจข้อมูลฯ และแบบคำร้องขอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ส่งให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

,