Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 2 -15 ม.ค. 2557  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 2 -15 ม.ค. 2557  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12288/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 12,240
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 15 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิชาการแรงงาน (บัดนี้ – 13 ธ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"สำนักงานประกันสังคม" เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

【★】
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,960
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ธ.ค. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติการเกี่ยวกับด้านการประกันสังคม


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานประกันสังคม :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ธ.ค. 2556
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

รพ.พระนารายณ์มหาราช เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานเวชสถิติ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (3 – 13 ธ.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"รพ.พระนารายณ์มหาราช" เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

【★】
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 12,240-15,690
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 13 ธ.ค. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ รพ.พระนารายณ์มหาราช :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ธ.ค. 2556
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กองพลทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นายทหารประทวน อัตราสิบเอก (5 อัตรา) (21 พ.ย. – 22 พ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองพลทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน อัตราสิบเอก (5 อัตรา)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ย. – 22 พ.ย. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กองพลทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน (เพศชาย) และสิบตรีกองประจำการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 5 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) จำนวน 3 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) จำนวน 1 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง เสมียนธุรการกองร้อย (ชกท.710) จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5
2.2 บิดาและมารดาของผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มิใช่จากการแปลงสัญชาติ
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.4 เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.5 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.6 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
2.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
2.8 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือต้องโทษในคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาททุกประเภท หากตรวจสอบพบภายหลัง หน่วยจะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุภายหลังได้
2.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยหรือเคยต้องโทษจาคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หากตรวจสอบพบภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลเป็นเท็จต่อทางราชการ ทบ. จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิก เพิกถอนหรือระงับการบรรจุภายหลังได้

3. คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640)
3.1.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
3.1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
3.1.3 สามารถขับรถยนต์ทหารได้เป็นอย่างดี
3.1.4 มีความรู้ด้านการซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
3.1.5 มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์

3.2 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710)
3.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
3.2.2 สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่ต่ำกว่านาทีละ 30 คำ
3.2.3 มีความรู้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3.3 ตำแหน่ง เสมียนธุรการกองร้อย (ชกท.710) ที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ
3.3.1 เป็นสิบตรีกองประจำการ สังกัด พล.ป. และ นขต.พล.ป. ที่จะปลดพ้นจากกองประจำการใน พ.ย.56 และ พ.ค.57
3.3.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
3.3.3 สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่ต่ำกว่านาทีละ 30 คำ
3.3.4 มีความรู้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

4. หลักฐานการรับสมัคร
4.1 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.2 บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) หรือคำสั่งสิบตรีกองประจำการสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตรีกองประจำการ
4.3 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
4.4 ใบมรณบัตรของบิดาและมารดา (กรณีถึงแก่กรรม)
4.5 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ
4.6 ใบสำคัญความเห็นของแพทย์ทหาร (ทบ.466 – 620) จากแพทย์ทหารประจำการ พร้อมแนบผลการตรวจเลือดหาภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคเอดส์ (ผลการตรวจไม่เกิน 6 เดือน)
4.7 ใบสำคัญทางทหารสำหรับ
4.7.1 ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ ใช้ สด 8 หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชาจากหน่วยครั้งสุดท้าย (ระดับ ผบ.พัน.ขึ้นไป) และประวัติทหารบก (ทบ.100 – 075)
4.7.2 ผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร จากหน่วยรักษาดินแดน ใช้ สด 8 หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวิชาทหาร
4.8 คำสั่งแต่งตั้งยศทหาร (เฉพาะผู้ที่เคยได้รับการแต่งตั้งยศ)
4.9 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น
4.10 เอกสารตามข้อ 4.2 – 4.9 ให้ถ่ายเอกสารอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมนำตัวจริงมาแสดงในวันรับสมัครด้วย
4.11 การรับสมัครจะรับเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น

5. คะแนนเพิ่มแก่ผู้ที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ทบ. ดังนี้
5.1 เป็นบุตรทหาร ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด ทบ. ซึ่งประสบอันตรายทุพพลภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่ ฯ เพิ่มให้ 10 ใน 100 คะแนน
5.2 ผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร เพิ่มคะแนนให้ตามชั้นสูงสุด ดังนี้
5.2.1 ชั้นปีที่ 5 เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนน
5.2.2 ชั้นปีที่ 4 เพิ่มให้ 4 ใน 100 คะแนน
5.2.3 ชั้นปีที่ 3 เพิ่มให้ 3 ใน 100 คะแนน
5.3 เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด ทบ. ที่ยังรับราชการหรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน เว้นกรณีผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ ให้นาหลักฐานของ บิดา – มารดา ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิตามหลักเกณฑ์ ฯ ต่อไป
5.4 ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจำการมาแล้ว เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนน
5.5 ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สังกัด ที่ยังปฏิบัติงานใน ทบ. และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน ทบ. ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (เว้นเป็นผู้ที่ถูกปลด เนื่องจากมีความผิดบกพร่อง) เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนน (ใช้หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา)

6. วิชาที่สอบ
6.1 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640)
6.1.1 ภาควิชาการ
– กฎระเบียบการจราจรทางบก จำนวน 10 คะแนน
– ความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น จำนวน 10 คะแนน
– วิชา คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คะแนน
– วิชา ภาษาอังกฤษ จำนวน 10 คะแนน
6.1.2 ภาคปฏิบัติ
– การนารถเข้าจอดในที่จากัด จำนวน 10 คะแนน
– การขับรถตามช่องทางบังคับ จำนวน 10 คะแนน
– การขับรถตามเส้นทางตามกฎจราจร จำนวน 10 คะแนน
– การปรนนิบัติบารุงยานยนต์ จำนวน 10 คะแนน
6.1.3 สัมภาษณ์ จำนวน 20 คะแนน
6.2 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) , เสมียนธุรการกองร้อย (ชกท.710)
6.2.1 ภาควิชาการ
– ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555 จำนวน 30 คะแนน
– วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คะแนน
– วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 10 คะแนน
6.2.2 ภาคปฏิบัติ
– พิมพ์ดีดภาษาไทย จำนวน 30 คะแนน
6.2.3 สัมภาษณ์ จำนวน 20 คะแนน

7. รายละเอียดอื่น ๆ
7.1 เปิดรับสมัคร ในวันพฤหัสบดีที่ 21 และวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 0900 – 1600 ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ตำบลท่าแค อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
7.2 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรับฟังคาชี้แจงในการสอบ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 1000 ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ตำบลท่าแค อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
7.3 สอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 12 และวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 0900 – 1600 ณ กองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ตำบลท่าแค อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
7.4 ประกาศผลการสอบคัดเลือกที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ตำบลท่าแค อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ดังนี้
7.4.1 ประกาศผลสอบตำแหน่ง พลขับรถรอบแรก ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เพื่อไปสอบรอบสองที่ รร.ขส.ขส.ทบ. ต่อไป
7.4.2 ประกาศผลสอบตำแหน่ง เสมียนและเสมียนธุรการกองร้อย ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อไป

8. ระเบียบการเข้าสอบ
8.1 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นและให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อคณะกรรมการควบคุมการทดสอบในวันทดสอบด้วย
8.2 ห้ามนำตาราและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องทดสอบ

ฝ่ายกำลังพล โทร. 0-3678-6372–3 ต่อ 35010-2


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองพลทหารปืนใหญ่ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 พ.ย. 2556
สอบวันที่: 12-13 ธ.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 20 ธ.ค. 2556


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ 26 อัตรา งานเสมียน,งานสื่อสาร,พลขับรถ,ช่างไฟฟ้า-ประปา (1 – 15 พ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: 26 อัตรา งานเสมียน,งานสื่อสาร,พลขับรถ,ช่างไฟฟ้า-ประปา
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 26
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายสิบ (อัตรา ส.อ.) จำนวน 26 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร)

เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2538) งดรับผู้สมัครที่เกิดปี พ.ศ. 2536 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปีพุทธศักราช 2557

ขายใบสมัครวันที่ 1-15 พ.ย. 56 

รับสมัครวันที่ 11-15 พ.ย. 56

ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเสษ อ.เมือง จ.ลพบุรี

ติดต่อสอบถาม โทร. 035-413412 หรือ 084-4524225 (ในวันและเวลาราชการ)

วิธีการสมัครงานข้าราชการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ :

จำหน่ายใบสมัคร 1-15 พ.ย.56 / รับสมัคร 11-15 พ.ย. 56 ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ(1) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 15 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่: 21-24 พ.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 26 พ.ย. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ สอบท้องถิ่น 2563-2564

เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง จ.ลพบุรี เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่พัสดุ,ช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการคลัง,นิติกร (28 ต.ค. – 15 พ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง จ.ลพบุรี เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่พัสดุ,ช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการคลัง,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 6,050-8,340
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง จ.ลพบุรี :

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ต.ค. – 15 พ.ย. 2556

561016_8

รายละเอียดคลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบท้องถิ่น 2563-2564

เทศบาลตำบลท่าโขลง เปิดรับสมัครสอบ  พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ทะเบียน,เจ้าพนักงานทะเบียน,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน,เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,นักวิชาการศึกษา (24 ต.ค. – 15 พ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ทะเบียน,เจ้าพนักงานทะเบียน,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน,เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 6,050-9,140
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน :

สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าโขลง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ต.ค. – 15 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 พ.ย. 2556

รายละเอียดคลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ 126 อัตรา พลอาสาสมัครกองพันจู่โจม รุ่นที่ 24 (2 – 12 ต.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: พลอาสาสมัครกองพันจู่โจม รุ่นที่ 24
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 9,000-11700
อัตราว่าง: 126
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

พลอาสารุ่นที่ 24 /ทดสอบร่างกาย 14 ต.ค.56
ประกาศผลรอบแรก 15 ต.ค.56
ทดสอบกำลังใจ 15 ต.ค.56
สัมภาษณ์/ตรวจโรค 16 ต.ค.56
ประกาศผลรอบสุดท้าย 17 ต.ค.56
รายงานตัวเข้ารับการฝึก 1 พ.ย.56

เกณฑ์การทดสอบ/ ดันพื้น ไม่ต่ำกว่า 32 ครั้ง ใน 2 นาที
ลุกนั่ง ไม่ต่ำกว่า 50 ครั้ง ใน 2 นาที
ดึงข้อ ไม่ต่ำกว่า 9 ครั้ง
วิ่ง 1 ไมล์ (1,600 เมตร) ภายใน 8.30 นาที
ว่ายน้ำ 100 เมตร ใน 2.30 นาที

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 :

สมัึครด้วยตนเองที่ กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร. 036-412648

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 12 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ต.ค. 2556
สอบวันที่: 14 ต.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 15 ต.ค. 2556

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/58263_692936340734374_442051032_n.jpg

18arrow4 รายละเอียดคลิกเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

เทศบาลตำบลกกโก เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นิติกร,บุคลากร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการศึกษา,เจ้าพนักงานทะเบียน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน,ช่างโยธา (30 ส.ค. – 19 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เทศบาลตำบลกกโก เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: นิติกร,บุคลากร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการศึกษา,เจ้าพนักงานทะเบียน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน,ช่างโยธา
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 6,050-8,340
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี

วิธีการสมัครงานข้าราชการ เทศบาลตำบลกกโก  :

ขอและยื่นใบสมัคร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี (เว้นวันหยุดราชการ)

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ส.ค. – 19 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •