กศน. รวม 891 อัตรา,เตรียมเปิดรับสมัครสอบครูกศน.ม.ค.-มี.ค.2563,กศน.WOW


ฝากประชาสัมพันธ์

กศน.

"กศน. "

ลิงค์: https://ehenx.com/5891/ หรือ
เรื่อง: เตรียมเปิดรับสมัครสอบครูกศน.ม.ค.-มี.ค.2563,กศน.WOW


กศน. เตรียมเปิดรับสมัครสอบ ครู กศน. 2563 ตามแนวทางการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW

ตามที่ สำนักงาน กศน. ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เพื่อชี้แจงและมอบแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน. นั้น สรุปแนวทางการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดข้อมูล การขับเคลื่อน กศน. สู่ "กศน. WOW"

ได้วางเป้าหมาย การพัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ : Good Teacher เรื่อง การเพิ่มอัตราข้าราชกรครู กศน. ไว้ดังนี้

1. เชิงปริมาณ มีผู้ผ่านการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. จำนวน 891 ราย

2. เชิงคุณภาพ บุคคลที่ผ่านการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพในการเข้าสู่ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีสมรรถนะในการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานที่กำหนด ส่งผลให้การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ให้ผู้รับบริากรพึงพอใจเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติภารกิจภาครัฐในการจัดและให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

มีแนวทางการขับเคลื่อนระดับหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้ดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมีระยะเวลาขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

ระยะเวลาขั้นตอนการดำเนินงาน (กำหนดการรับสมัครคร่าวๆ สอบ ครู กศน.)
กิจกรรมหลัก ช่วงเวลา
 • ขออนุมัติงบประมาณโครงการสอบแข่งขันและคัดเลือก
 • กำหนดสัดส่วนในการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ
 • ดำเนินการสำรวจกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ความต้องการของสถานศึกษา
 • ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ

ต.ค.-ธ.ค.62

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • จัดทำคู่มือและจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ ให้กับสำนักงาน กศน.จังหวัดซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยรับสมัคร
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือก
 • สำนักงาน กศน. จังหวัดดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดรวบรวมใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานส่งให้สำนักงาน กศน.
 • สำนักงาน กศน. ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแข่งขันฯ
 • ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทั้งประเภทการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ

ม.ค.-มี.ค.63

 • ดำเนินการจัดสอบแข่งขันและคัดเลือก
 • ประมวลผลการสอบข้อเขียนและดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนทั้งประเภทการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ
 • ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ทั้งประเภทการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ
 • ประมวลผลการสอบทั้งประเภทการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ
 • ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันฯ และประกาศผลการคัดเลือกฯ
 • ดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้และผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวฯ
 • ดำเนินการบรรจุและแต่งต้งผู้สอบแข่งขันได้และผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานฯ
เม.ย.-มิ.ย.63

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW" ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากลิงค์ด้านล่าง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เตรียมเปิดรับสมัครสอบครู กศน.

 

เตรียมเปิดรับสมัครสอบครู กศน.

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “กศน.

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments

, ,