Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรแ ละสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานบัดนี้-6 ม.ค. 2563 รวม 150 อัตรา,

ธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรแ

"ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรแ ละสหกรณ์การเกษตร "

ลิงค์: https://ehenx.com/5958/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานการเงินระดับ4
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 150
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ม.ค. 2563ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณืการเกษตร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2562

ด้วยธนาคารจะด าเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอก พนักงานระดับ 2 – 3 และพนักงานบริการ ระดับ 2 – 3 ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) เพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2562 โดยวิธีการสรรหาคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานการเงิน ระดับ 4

อัตราว่าง : 150 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานการเงิน ระดับ 4

– บุคคลภายนอก

3.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่6 มกราคม 2563)

3.2 ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563) และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตร ระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ไม่ได้หมายความถึง วิชาโท หรือแขนงวิชา (Minor)) ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. บัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการ การสอบบัญชี บัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร การตรวจสอบภายใน หรือ
  2. การเงิน การเงินการธนาคาร บริหารการเงิน การเงินธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุนและ การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ หรือ
  3. เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และ การเงินระหว่างประเทศ

3.3 สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของส านักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป (ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563)

3.4 เป็นผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคารผ่านช่องทางwww.irecruitbaac.com ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 จนถึงวันที่6 มกราคม 2563

  • พนักงานระดับ 2 – 3 และพนักงานบริการระดับ 2 – 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
  • ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
  • ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

วิชาที่สอบ

– บุคคลภายนอก ก าหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบ ดังนี้ 6.1 การสอบข้อเขียน ก าหนดสอบข้อเขียนประมาณ วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 6.1.1 วิชาความละเอียดแม่นย า (50 คะแนน) 6.1.2 วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง (100 คะแนน) 6.2 สอบสัมภาษณ์(เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) (100 คะแนน) 6.3 ทดสอบบุคลิกภาพ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) – พนักงานระดับ 2 – 3 และพนักงานบริการระดับ 2 – 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 – ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 – ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง (Contract Out) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

ขอบเขตเนื้อหาตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 4 ปีบัญชี 2562 1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) จ านวน 75 ข้อ 100 คะแนน (ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง) 1.1 ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ 1.2 การคิดวิเคราะห์และเหตุผล 1.3 ความสามารถทางด้านภาษาไทย 1.4 ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ 1.5 ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ *** ผู้ที่มีหนังสือรับรองผลสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของส านักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่ต้องเข้ารับการทดสอบวิชานี้ *** 2.วิชาความละเอียดแม่นย า จ านวน 50 ข้อ 50 คะแนน (ใช้เวลา 30 นาที) 3. วิชาความรู้เฉพาะต าแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 4 จ านวน 100 ข้อ 100 คะแนน (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง) 3.1 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี 3.1.1 หมวดบัญชีการเงิน (การวิเคราะห์/ บันทึกบัญชี/ การแก้ไข / ปรับปรุงบัญชี/ การปรับปรุงเพื่อปิดบัญชี/ การจัดท างบการเงิน) 3.1.2 หมวดบัญชีบริหาร (การบัญชีต้นทุน / การวิเคราะห์ต้นทุน / การวิเคราะห์งบการเงิน) 3.2 ความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคารและสินเชื่อเบื้องต้น 3.2.1 ตลาดการเงิน 3.2.2 ธุรกรรมการเงินและการธนาคาร (เงินสดและการควบคุม / ตราสารทางการเงิน) 3.2.3 การบริหารการเงิน (โครงสร้างทางการเงินและการวางแผนทางการเงิน / การค านวณดอกเบี้ย / อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน / หลักการลงทุน / ความเสี่ยง) 3.2.4 ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น 3.2.5 ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 3.3 วิสัยทัศน์/พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ ธ.ก.ส. 3.4 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน 3.5 ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3.6 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน 3.7 ความรู้เกี่ยวกับการตลาด (หลักการตลาด / ลูกค้าสัมพันธ์ CRM / พฤติกรรมผู้บริโภค) 3.8 หลักการการบริหารเบื้องต้น (Competency) (การคิดเพื่อการต่อยอด / การมุ่งผลสัมฤทธิ์/ การสื่อสารและโน้มน้าวจูงใจ /จิตมุ่งบริการ / การท างานเป็นทีม) 3.9 จริยธรรม / จรรยาบรรณ / ธรรมาภิบาล / การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture) /ความรู้เบื้องต้นเฉพาะที่เกี่ยวกับงานธนาคารตามกฎหมายการป้องกัน และปรามปราบการฟอกเงินฯ

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรแ ละสหกรณ์การเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 6 ม.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 21 ม.ค. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรแ ละสหกรณ์การเกษตร

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

Comments

comments