• งานราชการอื่นๆ

  มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 มี.ค. 2560

  ฝากประชาสัมพันธ์

  มทร.พระนคร

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  มทร.พระนคร”

  ลิงค์: https://iqepi.com/37728/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 15,000-
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 มี.ค. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการอื่นๆ

  มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 มี.ค. 2560

  มทร.พระนคร

  มทร.พระนคร”

  ลิงค์: https://iqepi.com/37727/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 15,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 มี.ค. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • งานราชการอื่นๆ

  มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ 6 ธ.ค. -13 ธ.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการศึกษา,ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

  มทร.พระนคร

  “มทร.พระนคร”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36638/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการศึกษา,ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
  อัตราว่าง: 7
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ธ.ค. – 13 ธ.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  มทร.พระนครกรุงเทพมหานคร

  มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท :
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : – เพศหญิง/เพศชาย
  – ปริญญาตรี ทุกสาขา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – จัดทำข้อมูลข่าว จดหมายข่าวประจำเดือน และรายสามเดือน
  – จัดทำข้อมูล รูปภาพ ออกแบบ แผ่นพับคณะ และสาขาวิชา
  – จัดทำข้อมูล รูปภาพ ออกแบบ แผ่นป้าย แบรนด์เนอร์ โปสเตอร์
  ประชาสัมพันธ์คณะ
  – ติดต่อประสานงานกับหน่วยข่าวภายนอก
  – ถ่ายภาพ วิดีโอ กิจกรรมต่างๆ ทั้งในคณะ และนอกคณะ
  – ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในคณะ
  – ติดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ภายในคณะ ที่ได้รับมอบหมาย
  – ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของคณะ ผ่านระบบป้ายไฟวิ่ง
  – ดูแลและปรับปรุงกล้องวงจรปิดภายในคณะ
  – ให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านทางช่องทางอีเมล์ และโทรศัพท์
  – จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ
  – จัดทำสำเนาเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
  – จัดทำตัวอักษรเวที ฉากประกอบงานต่างๆ ของคณะ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  – ออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ
  – ทำหน้าที่ให้ข้อมูลต่างๆ ทางโทรศัพท์ ทั้งภายนอกและภายใน
  – ทำป้าย cut-out รับสมัครสอบ พระราชทานปริญญาบัตร และการแข่งขันต่างๆ
  – นำข่าวสารต่างๆ โฆษณาผ่านช่องทางเว็บไซต์
  – ประสานงานด้านการถ่ายทำ VTR ทั้งภายนอกและภายใน เช่น รายการ
  มหาวิทยาลัยท้าฝัน โฆษณามหาวิทยาลัย เป็นต้น
  – จัดทำ VTR งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานเกษียณอายุราชการ งานปัจฉิม
  นิเทศ งานนำเสนอคณะกรณีมีผู้มาเยี่ยมชมคณะ
  – จัดทำสตูดิโอถ่ายภาพในการจัดทำป้ายต่างๆ หรือลงเว็ปไซต์
  – ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
  สอบข้อเขียน
  – ออกแบบสื่องานประชาสัมพันธ์
  – การเขียนสคริปต์
  – การสรุปข่าวและการนำเสนอข่าว

  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
  – ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท :
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : – เพศหญิง/เพศชาย
  – ปริญญาตรี ทุกสาขา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – รับหนังสือ เอกสาร จากหน่วยงานภายในและภายนอก ประทับตรารับหนังสือ
  ลงทะเบียนรับในสมุด เสนอต่อหัวหน้างานพัสดุและส่งเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อให้กับ
  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
  – ส่งหนังสือของหน่วยงานหรือส่งเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นำเรื่องมาลงทะเบียนส่งให้หน่วยงานหรือส่งทางไปรษณีย์หรือ FAX แล้วแต่ความ
  สะดวกและรวดเร็วของแต่ละงาน
  – รับเรื่องต่างๆ ส่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และติดต่อบริษัท ห้างร้าน เพื่อขอใบเสนอราคา แจ้ง
  ให้บริษัท ห้างร้าน มารับใบสั่งซื้อและให้นำของมาส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
  – พิมพ์ใบเบิกพัสดุ และใบลงทะเบียนที่จัดซื้อให้แล้วเสร็จของแต่ละหน่วยงานและสาขา
  ต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประจำปี และส่งให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
  – พิมพ์รายละเอียดทะเบียนคุมวัสดุถาวรของสาขา และหน่วยงานฝ่ายต่างๆ ประจำปี
  และส่งเก็บเป็นหลักฐาน
  – พิมพ์ใบตรวจรับพัสดุ และเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
  – ได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่เป็นกรรมการรับซองสอบราคาพัสดุ
  – ได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพัสดุ
  – ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
  สอบข้อเขียน
  – ระเบียบเกี่ยวกับงานพัสดุ
  – การเขียนสัญญาข้อตกลงทางธุรกิจ
  – การวางแผนและจัดการพัสดุ

  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
  – ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท :
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : – เพศหญิง/เพศชาย
  – ปริญญาตรี ทุกสาขา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – จัดหางานพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา
  – งานสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทางสหกิจศึกษา
  – ส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการสหกิจศึกษา
  – งานพัฒนาศักยภาพงานสหกิจศึกษา
  – งานแผนการดำเนินงานและงบประมาณ
  – ประสานงานการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
  – ประสานงานการจัดเตรียมที่พักอาศัยให้แก่นักศึกษา
  – จัดเตรียมการรับส่งนักศึกษาไปยังสถานประกอบการ
  – ประสานงานสถานประกอบการเพื่อให้งานปฏิบัติสหกิจศึกษามีคุณภาพรวมทั้ง
  ดำเนินการนิเทศงาน
  – ให้ความช่วยเหลือนักศึกษากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
  สอบข้อเขียน
  – ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของกลุ่มยุโรป และกลุ่มอาเซียน
  – การพัฒนาศักยภาพงานสหกิจศึกษาและแผนการดำเนินงาน
  – การจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศและการหาคุณภาพงานต่างประเทศให้นักศึกษา

  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
  – ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท :
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : – เพศหญิง/เพศชาย
  – ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ดูแลห้องปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอกนิกส์ เช่น ห้องปฏิบัติการด้านการออกแบบระบบอัตโนมัติห้องปฏิบัติการทางด้านหุ่นยนต์ และห้องปฏิบัติการอื่น ๆ
  ทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  – ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
  สอบข้อเขียน
  – ความรู้เกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
  – ความรู้เกี่ยวกับทางด้านหุ่นยนต์

  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
  – ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท :
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : – เพศหญิง/เพศชาย
  – ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  – มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ในระดับดี
  – มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล
  – มีความรู้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
  – มีความคิดสร้างสรรค์และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  – มีประสบการณ์ทำงานเอกสารหรือทำงานวิจัย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ประสานงานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานภายในและภานยอกเพื่อให้เกิดความร่วมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  – ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  – การบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกำลังคน หลักสูตร ตำราเรียน ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการ ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา งานบริการสังคมและงานบริการวิชาการ เป็นต้น
  – การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย หลักสูตร การสร้างและพัฒนาสาขาวิชา
  – การวางโครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผลดำเนินการและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการ ระเบียบปฏิบัติ
  – การจัดทำเอกสารและฐานข้อมูลของสาขาวิชา
  – การจัดประชุมอบรมและสัมมนาของสาขาวิชา
  – ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
  สอบข้อเขียน
  – ความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านการศึกษา
  – ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของ
  มหาวิทยาลัย
  – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Microsoft office

  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
  – ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


  ชื่อตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  อัตราเงินเดือน : 11500 บาท
  ประเภท :
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : – เพศหญิง/เพศชาย
  – ปวส. พาณิชยกรรม หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – จัดพิมพ์เอกสาร
  – จัดเก็บข้อมูล
  – รายงานผลข้อมูล
  – ใบตรวจรับพัสดุ
  – ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
  สอบปฏิบัติ
  – การใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์

  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
  – ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ
  มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


  ชื่อตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  อัตราเงินเดือน : 11500 บาท
  ประเภท :
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  รายละเอียดวุฒิ : – เพศชาย/เพศหญิง
  – วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – จัดทำหนังสือราชการ
  – ดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพ
  – จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ
  – กรอกข้อมูลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ สกอ. เข้าระบบฐาน Che online ของ สกอ.
  – ดำเนินการปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนข่าวสารต่างๆ
  – จัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ และปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาของคณะ
  – จัดทำคำสั่งคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพ
  – จัดทำเป้าหมายคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. และถ่ายทอดนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  – ติดต่อประสนงานการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับคณะ และระดับหลักสูตร
  – ดำเนินการรวบรวมข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ
  – ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
  สอบข้อเขียนเกี่ยวกับ
  – ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

  ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
  – ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ
  มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

  สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ กรุงเทพมหานคร มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร2559 สอบ มทร.พระนคร 59 ehenbook.com มทร.พระนคร เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มทร.พระนคร :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.พระนคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2559 |นักวิชาการศึกษา,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,ช่างไฟฟ้า

  มทร.พระนคร

  “มทร.พระนคร”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36626/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,ช่างไฟฟ้า
  ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
  อัตราว่าง: 4
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  มทร.พระนครกรุงเทพมหานคร

  มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. จัดทำหนังสือราชการ
  ๒. จัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
  ๓. จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
  ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล – ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ – ความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการและวิจัย – ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office – ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือราชการ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  วิธีการประเมิน :

  – ทักษะ
  – ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office)
  วิธีการประเมิน :

  – สมรรถนะ
  – ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณา ความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และ มีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงาน ที่ปฏิบัติ เป็นต้น


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. จัดซื้อ – จัดจ้างพัสดุ
  ๒. จัดซื้อ – จัดจ้างครุภัณฑ์
  ๓. จัดซื้อ – จัดจ้างหมวดค่าใช้สอย
  ๔. จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์
  ๕. คำนวณราคาค่าเสื่อมประจำปี
  ๖. จัดทำแผน – ผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
  ๗. ควบคุมดูแลวัสดุคงคลัง
  ๘. จัดทำระบบ ERP
  ๙. งานสารบรรณที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ
  ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๕๘ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
  วิธีการประเมิน :

  – ทักษะ
  – ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel)
  วิธีการประเมิน :

  – สมรรถนะ
  – ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณา ความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และ มีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงาน ที่ปฏิบัติ เป็นต้น


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. การจัดทำเอกสารงานศิลปวัฒนธรรม โครงการกิจกรรมตามผลิตด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  ๒. ดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ศึกษาข้อมูล ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดทำโครงการกิจกรรม
  ๓. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ ดำเนินโครงการกิจกรรม สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
  ๔. จัดทำแผน และโครงการกิจกรรมประจำปีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ๕. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการที่กำหนด
  ๖. ควบคุม ดูแล และประสานงานการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา และชมรมต่าง ๆ
  ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ปี ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม – ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือราชการ – ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  วิธีการประเมิน :

  – ทักษะ
  – ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office
  วิธีการประเมิน :

  – สมรรถนะ
  – ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณา ความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และ มีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงาน ที่ปฏิบัติ เป็นต้น


  ชื่อตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า
  อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านไฟฟ้า
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อมแซม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแลบำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจที่เกี่ยวข้อง
  ๒. จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน
  ๓. ให้คำแนะนำ ตอบและแก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
  ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
  – ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า – ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านระบบโทรคมนาคม เช่น ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์ ระบบสายอากาศ – การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
  วิธีการประเมิน :

  – ทักษะ
  – ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณา ความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และ มีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงาน ที่ปฏิบัติ เป็นต้น

  สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ กรุงเทพมหานคร มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร2559 สอบ มทร.พระนคร 59 ehenbook.com มทร.พระนคร เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.พระนคร :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.พระนคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ธ.ค. -30 ธ.ค. 2559 |บุคลากรปฏิบัติการ

  มทร.พระนคร

  “มทร.พระนคร”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36548/ หรือ
  ตำแหน่ง: บุคลากรปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 18,750-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  มทร.พระนครกรุงเทพมหานคร

  มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
  ประเภท :
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ด้านบริหารรัฐกิจ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงาน
  ๒. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก
  ๓. การแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา
  ๔. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน/ปฏิบัติหน้าที่แทน
  ๕. บันทึกข้อมูลในระบบ HRM.
  ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบข้อเขียน ( ๖๐ คะแนน )
  – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑
  – พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

  สอบปฏิบัติ ( ๔๐ คะแนน )
  – ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
  Microsoft Office
  ทักษะ/สมรรถนะ : ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณา ความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณ ไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

  สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ กรุงเทพมหานคร มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร2559 สอบ มทร.พระนคร 59 ehenbook.com มทร.พระนคร เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.พระนคร :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.พระนคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ธ.ค. -30 ธ.ค. 2559 |นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

  มทร.พระนคร

  “มทร.พระนคร”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36547/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ,นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 18,750-
  อัตราว่าง: 3
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  มทร.พระนครกรุงเทพมหานคร

  มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
  ประเภท :
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ในการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร บันทึกภาพและคัดเลือกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบการเขียนและส่งข่าว เพื่อการสื่อสารองค์กร
  ๒. จัดหา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ อาทิ สกู๊ป บรรยายภาพข่าว การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของหน่วยงาน
  ๓. จัดทำหนังสือเชิญสื่อมวลชนและประสานกับสื่อมวลชนเพื่อร่วมกิจกรรมหรือการแสดงผลงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน และการจัดแถลงข่าว
  ๔. ประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อ
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
  สอบข้อเขียน ( ๔๐ คะแนน )
  – ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  – ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กรเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และวิธีการติดต่อสื่อสาร กับสื่อมวลชน

  สอบปฏิบัติ ( ๖๐ คะแนน )
  – การเขียนสกู๊ปประชาสัมพันธ์
  – การเขียนข่าวแจกประชาสัมพันธ์
  โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office
  ทักษะ/สมรรถนะ : ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
  – ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณา ความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


  ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
  ประเภท :
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : อนุปริญญา
  รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านมัลติมีเดีย ด้านเทคโนโลยีสื่อใหม่ ด้านวารสารศาสตร์ ด้านนิเทศศาสตร์ ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. คิดสร้างสรรค์สื่อที่ใช้ในการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  ๒. จัดทำแผนการผลิตสื่อใน Social Media ของมหาวิทยาลัย
  ๓. วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำข้อมูล ปรับปรุง แก้ไข ผลิตสื่อ และ Update ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ใน Social Media และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกองสื่อสารองค์กร อาทิ เว็บไซต์ YouTube , Facebook , Instagram , Twitter , Line , e-mail , ไฟวิ่ง จอภาพ LED บอร์ด
  ๔. จัดทำรายงานข้อมูลที่ได้เผยแพร่ใน Social Media ของกองสื่อสารองค์กร ให้ผู้บริหารและรวบรวมเป็นรายงานประจำปี
  ๕. จัดทำทำเนียบบุคลากร ข้อมูลข่าวสารของกองสื่อสารองค์กร เพื่อเผยแพร่ใน Social Media ที่เหมาะสม
  ๖. ดูแล บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกองสื่อสารองค์กรให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบข้อเขียน ( ๔๐ คะแนน )
  – หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร
  – ความรู้เกี่ยวกับสื่อใหม่ ความสำคัญ บทบาทของสื่อใหม่ ที่มีต่อการสื่อสารองค์กร รวมทั้งสามารถจำแนกประเภทของสื่อใหม่ได้

  สอบปฏิบัติ ( ๖๐ คะแนน )
  – การจัดทำภาพและข้อความ สำหรับเผยแพร่ผ่านจอแอลอีดี และเว็บไซต์ โดยใช้ Photoshop Illustrator In Design Corel draw หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ทักษะ/สมรรถนะ : ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณา ความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
  ประเภท :
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. จัดทำแผนการพัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ( Improvement Plan ) ระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
  ๒. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย
  ๓. จัดทำระเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในตามหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา
  ๔. ดำเนินการและจดรายงานการประชุมด้านประกันคุณภาพ
  ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบข้อเขียน ( ๖๐ คะแนน )
  – ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
  – ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา

  สอบปฏิบัติ ( ๔๐ คะแนน )
  – ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

  ทักษะ/สมรรถนะ : ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
  – ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณา ความเหมาะสม กับตำแหน่งในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณ ไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

  สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ กรุงเทพมหานคร มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร2559 สอบ มทร.พระนคร 59 ehenbook.com มทร.พระนคร เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มทร.พระนคร :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 ม.ค. 2560
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.พระนคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 5 ก.ย. -23 ก.ย. 2559 |บุคลากรปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  มทร.พระนคร

  “มทร.พระนคร”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35902/ หรือ
  ตำแหน่ง: บุคลากรปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน: 18,750-21,880
  อัตราว่าง: 3
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ย. – 23 ก.ย. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  มทร.พระนครกรุงเทพมหานคร

  มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
  ประเภท :
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ (ศึกษาด้านบัญชีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต)
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ตรวจสอบเรื่องขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ
  ๒. ตรวจสอบเรื่องขออนุมัติและเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์งบยุทธศาสตร์ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
  ๓. ตรวจสอบเรื่องขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินโครงการต่าง ๆ ที่ใช้เงินตั้งแต่ ๒ หมวดรายจ่ายขึ้นไป
  ๔. ตรวจสอบเรื่องขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  ๕. ตรวจสอบเรื่องขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินโครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
  ๖. การกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
  ๗. จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณคงเหลือ
  ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕
  – ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔
  – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
  – หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
  ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office
  ( Word , Excel , PowerPoint )

  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 21880 บาท
  ประเภท :
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางบริหารการศึกษา เศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ ศิลปศาสตร์ วิจัยสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ทำวิจัยสถาบัน
  ๒. จัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้บริการสืบค้น
  ๓. จัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี รายงานสถิติการศึกษา เป็นต้น
  ๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
  – ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
  ทักษะ/สมรรถนะ : – ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณา ความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


  ชื่อตำแหน่ง : บุคลากรปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
  ประเภท :
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงาน
  ๒. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก
  ๓. การแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา
  ๔. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน/ปฏิบัติหน้าที่แทน
  ๕. บันทึกข้อมูลในระบบ HRM.
  ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑
  – พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  ทักษะ/สมรรถนะ : – ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office
  และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (SPSS)

  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

  สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ กรุงเทพมหานคร มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร2559 สอบ มทร.พระนคร 59 ehenbook.com มทร.พระนคร เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงาน มทร.พระนคร :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

 • งานราชการอื่นๆ

  มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ 27 มิ.ย. -22 ก.ค. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,วิศวกรไฟฟ้า

  มทร.พระนคร

  “มทร.พระนคร”

  ลิงค์: https://iqepi.com/35191/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,วิศวกรไฟฟ้า
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน: 16,500-17,500
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 มิ.ย. – 22 ก.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  มทร.พระนครกรุงเทพมหานคร

  มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
  อัตราเงินเดือน : 16500 บาท
  ประเภท :
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
  ๑. ออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
  ๒. ประมาณราคากลางระบบไฟฟ้า
  ๓. ตรวจสอบแบบรูปรายการราคากลาง
  ๔. ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินค่า K
  ๕. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
  ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
  สอบข้อเขียน (คะแนน ๔๐ คะแนน)
  – ออกแบบระบบไฟฟ้า
  – ทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ EQ
  – ทดสอบความฉลาดทางปัญญา IQ

  สอบปฏิบัติ (คะแนน ๖๐ คะแนน)
  – เขียนแบบ Auto Cad
  – ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , Power Point)

  ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  สอบสัมภาษณ์ (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
  พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษาทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น
  ทักษะ/สมรรถนะ : –

  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
  ประเภท :
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
  หรือด้านที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการวางแผน (หากมีประสบการณ์ด้านนโยบายและการวางแผน การบริหารงานโครงการจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
  ๑. ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และงานที่เกี่ยวข้องกับงานยุทธศาสตร์และการวางแผน
  ๒. การจัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
  ๓. การจัดโครงการ ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และบริหารโครงการ
  ๔. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
  ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
  สอบข้อเขียน (คะแนน ๘๐ คะแนน)
  – ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย การวางแผน การจัดทำแผนและนำแผน ไปสู่การปฏิบัติ
  – ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพ
  – ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานโครงการ
  – ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและการทำงานแบบบูรณาการ
  สอบปฏิบัติ (คะแนน ๒๐ คะแนน)
  – ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  ( Word , Excel )

  ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  สอบสัมภาษณ์ (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
  พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษาทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น
  ทักษะ/สมรรถนะ : –

  เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

  สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ กรุงเทพมหานคร มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร2559 สอบ มทร.พระนคร 59 ehenbook.com มทร.พระนคร เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มทร.พระนคร :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.พระนคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานราชการอื่นๆ

  มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ 10 พ.ค. -16 พ.ค. 2559 |นักประชาสัมพันธ์

  มทร.พระนคร

  “มทร.พระนคร”

  ลิงค์: https://iqepi.com/34571/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 15,000-
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 พ.ค. – 16 พ.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  มทร.พระนครกรุงเทพมหานคร

  มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ

  รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านวารสารศาสตร์ ด้านนิเทศศาสตร์ ด้านสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมีความสามารถในการเขียนข่าว บทความ สกู๊ป การบันทึกภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ เพื่อการสื่อสารองค์กรอื่น ๆ และการใช้โปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร หรือมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ภาระงานโดยสังเขป
  ๑. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ในการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  ๒. บันทึกภาพและคัดเลือกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบการเขียนและส่งข่าวเพื่อการสื่อสารองค์กร
  ๓. จัดหา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ สกู๊ป บรรยาย ภาพข่าว การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของหน่วยงาน
  ๔. จัดทำหนังสือเชิญสื่อมวลชนและประสานกับสื่อมวลชนเพื่อร่วมกิจกรรมหรือการแสดงผลงานต่าง ๆ ของหน่วยงานและการจัดแถลงข่าว
  ๕. เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อ
  ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
  สอบข้อเขียน (คะแนน ๔๐ คะแนน)
  ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการงานประชาสัมพันธ์ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รวมทั้งการจัดงานแถลงข่าว และวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน หรือสื่อมวลชนสัมพันธ์
  สอบปฏิบัติ (คะแนน ๖๐ คะแนน)
  – การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
  – การเขียนบทความประชาสัมพันธ์
  ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  สอบสัมภาษณ์ (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
  พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษาทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

  สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ กรุงเทพมหานคร มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร2559 สอบ มทร.พระนคร 59 ehenbook.com มทร.พระนคร เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มทร.พระนคร :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มทร.พระนคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ |