มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ 6 ธ.ค. -13 ธ.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการศึกษา,ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


ฝากประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร

“มทร.พระนคร”

ลิงค์: https://iqepi.com/36638/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการศึกษา,ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ธ.ค. – 13 ธ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มทร.พระนครกรุงเทพมหานคร

มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : – เพศหญิง/เพศชาย
– ปริญญาตรี ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – จัดทำข้อมูลข่าว จดหมายข่าวประจำเดือน และรายสามเดือน
– จัดทำข้อมูล รูปภาพ ออกแบบ แผ่นพับคณะ และสาขาวิชา
– จัดทำข้อมูล รูปภาพ ออกแบบ แผ่นป้าย แบรนด์เนอร์ โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์คณะ
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยข่าวภายนอก
– ถ่ายภาพ วิดีโอ กิจกรรมต่างๆ ทั้งในคณะ และนอกคณะ
– ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในคณะ
– ติดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ภายในคณะ ที่ได้รับมอบหมาย
– ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของคณะ ผ่านระบบป้ายไฟวิ่ง
– ดูแลและปรับปรุงกล้องวงจรปิดภายในคณะ
– ให้ข้อมูลต่างๆ ผ่านทางช่องทางอีเมล์ และโทรศัพท์
– จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ
– จัดทำสำเนาเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
– จัดทำตัวอักษรเวที ฉากประกอบงานต่างๆ ของคณะ ตามที่ได้รับมอบหมาย
– ออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ
– ทำหน้าที่ให้ข้อมูลต่างๆ ทางโทรศัพท์ ทั้งภายนอกและภายใน
– ทำป้าย cut-out รับสมัครสอบ พระราชทานปริญญาบัตร และการแข่งขันต่างๆ
– นำข่าวสารต่างๆ โฆษณาผ่านช่องทางเว็บไซต์
– ประสานงานด้านการถ่ายทำ VTR ทั้งภายนอกและภายใน เช่น รายการ
มหาวิทยาลัยท้าฝัน โฆษณามหาวิทยาลัย เป็นต้น
– จัดทำ VTR งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานเกษียณอายุราชการ งานปัจฉิม
นิเทศ งานนำเสนอคณะกรณีมีผู้มาเยี่ยมชมคณะ
– จัดทำสตูดิโอถ่ายภาพในการจัดทำป้ายต่างๆ หรือลงเว็ปไซต์
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน
– ออกแบบสื่องานประชาสัมพันธ์
– การเขียนสคริปต์
– การสรุปข่าวและการนำเสนอข่าว

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : – เพศหญิง/เพศชาย
– ปริญญาตรี ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – รับหนังสือ เอกสาร จากหน่วยงานภายในและภายนอก ประทับตรารับหนังสือ
ลงทะเบียนรับในสมุด เสนอต่อหัวหน้างานพัสดุและส่งเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อให้กับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
– ส่งหนังสือของหน่วยงานหรือส่งเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นำเรื่องมาลงทะเบียนส่งให้หน่วยงานหรือส่งทางไปรษณีย์หรือ FAX แล้วแต่ความ
สะดวกและรวดเร็วของแต่ละงาน
– รับเรื่องต่างๆ ส่งต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และติดต่อบริษัท ห้างร้าน เพื่อขอใบเสนอราคา แจ้ง
ให้บริษัท ห้างร้าน มารับใบสั่งซื้อและให้นำของมาส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
– พิมพ์ใบเบิกพัสดุ และใบลงทะเบียนที่จัดซื้อให้แล้วเสร็จของแต่ละหน่วยงานและสาขา
ต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประจำปี และส่งให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
– พิมพ์รายละเอียดทะเบียนคุมวัสดุถาวรของสาขา และหน่วยงานฝ่ายต่างๆ ประจำปี
และส่งเก็บเป็นหลักฐาน
– พิมพ์ใบตรวจรับพัสดุ และเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
– ได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่เป็นกรรมการรับซองสอบราคาพัสดุ
– ได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพัสดุ
– ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน
– ระเบียบเกี่ยวกับงานพัสดุ
– การเขียนสัญญาข้อตกลงทางธุรกิจ
– การวางแผนและจัดการพัสดุ

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : – เพศหญิง/เพศชาย
– ปริญญาตรี ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – จัดหางานพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา
– งานสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทางสหกิจศึกษา
– ส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการสหกิจศึกษา
– งานพัฒนาศักยภาพงานสหกิจศึกษา
– งานแผนการดำเนินงานและงบประมาณ
– ประสานงานการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
– ประสานงานการจัดเตรียมที่พักอาศัยให้แก่นักศึกษา
– จัดเตรียมการรับส่งนักศึกษาไปยังสถานประกอบการ
– ประสานงานสถานประกอบการเพื่อให้งานปฏิบัติสหกิจศึกษามีคุณภาพรวมทั้ง
ดำเนินการนิเทศงาน
– ให้ความช่วยเหลือนักศึกษากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน
– ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของกลุ่มยุโรป และกลุ่มอาเซียน
– การพัฒนาศักยภาพงานสหกิจศึกษาและแผนการดำเนินงาน
– การจัดการศึกษาดูงานต่างประเทศและการหาคุณภาพงานต่างประเทศให้นักศึกษา

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : – เพศหญิง/เพศชาย
– ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ดูแลห้องปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอกนิกส์ เช่น ห้องปฏิบัติการด้านการออกแบบระบบอัตโนมัติห้องปฏิบัติการทางด้านหุ่นยนต์ และห้องปฏิบัติการอื่น ๆ
ทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน
– ความรู้เกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
– ความรู้เกี่ยวกับทางด้านหุ่นยนต์

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : – เพศหญิง/เพศชาย
– ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ในระดับดี
– มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล
– มีความรู้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
– มีความคิดสร้างสรรค์และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
– มีประสบการณ์ทำงานเอกสารหรือทำงานวิจัย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – ประสานงานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานภายในและภานยอกเพื่อให้เกิดความร่วมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
– ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
– การบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกำลังคน หลักสูตร ตำราเรียน ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการ ด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา งานบริการสังคมและงานบริการวิชาการ เป็นต้น
– การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย หลักสูตร การสร้างและพัฒนาสาขาวิชา
– การวางโครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผลดำเนินการและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและเสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักการ ระเบียบปฏิบัติ
– การจัดทำเอกสารและฐานข้อมูลของสาขาวิชา
– การจัดประชุมอบรมและสัมมนาของสาขาวิชา
– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน
– ความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านการศึกษา
– ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Microsoft office

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อัตราเงินเดือน : 11500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : – เพศหญิง/เพศชาย
– ปวส. พาณิชยกรรม หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – จัดพิมพ์เอกสาร
– จัดเก็บข้อมูล
– รายงานผลข้อมูล
– ใบตรวจรับพัสดุ
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
สอบปฏิบัติ
– การใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ
มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อัตราเงินเดือน : 11500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : – เพศชาย/เพศหญิง
– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : – จัดทำหนังสือราชการ
– ดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพ
– จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ
– กรอกข้อมูลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ สกอ. เข้าระบบฐาน Che online ของ สกอ.
– ดำเนินการปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนข่าวสารต่างๆ
– จัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพ และปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาของคณะ
– จัดทำคำสั่งคณะกรรมการด้านประกันคุณภาพ
– จัดทำเป้าหมายคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. และถ่ายทอดนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ติดต่อประสนงานการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับคณะ และระดับหลักสูตร
– ดำเนินการรวบรวมข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ
– ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียนเกี่ยวกับ
– ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ
มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น

สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ กรุงเทพมหานคร มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร2559 สอบ มทร.พระนคร 59 ehenbook.com มทร.พระนคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มทร.พระนคร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ มทร.พระนคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments