Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 ส.ค. 2565

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/17390/ หรือ
ตำแหน่ง: นายสัตวแพทย์,เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-23,430
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ระยอง (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดระยอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

ด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายสัตวแพทย์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23430- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายสัตวแพทย์

๑. ได้รับปริญญาตรีสาขาสัตวแพทย์ศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา
๒. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
๓. มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
๑. มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๒. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๓. มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง


เจ้าพนักงานสัตวบาล

๑. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
๒. เป็นผู้มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือใช้งานอินเตอร์เน็ต
๔. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
๔. มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๕. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๖. มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายสัตวแพทย์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ วิจัย ชันสูตรโรคสัตว์และพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการตรวจ วิเคราะห์ทางท้องปฏิบัติการ รวมถึงการประมวลผลแปรผล และรวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์ทดสอบชอง ท้องปฏิบัติการ
(๒) ดำเนินการในการจัดทำระบบคุณภาพและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานสากล
(๓) ตรวจสอบรับรองโรงงานผลิตและคุณภาพสินด้าปคุสัตว์ในขบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์
(๔) ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนงานด้านการขยายพันธุสัตว์ด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
(๕) ปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวช้อง
(๖) ศึกษา รวบรวมช้อมูลทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสัตวแพทย์
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานสัตวบาล

(๑) รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธุสัตว์ ผลิตพันธุพืชอาหารสัตว์
(๒) ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุสัตว์ และพืชอาหารสัตว์
(๓) ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๔) ปฏิบัติงานด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุสัตว์ของเกษตรกร
(๕) ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์
(๖) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นายสัตวแพทย์

๑. ความรู้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑.๒ ความรู้ความสามารถสำหรับตำแหน่ง
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
๒.๑ ความสามารถหรือทักษะในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตำแหน่ง
๒.๒ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
Microsoft office
๒.๓ ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล
๓.๑ การประสานสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม
๓.๒ ความมีมนุษยสัมพันธ์
๓.๓ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๓.๔ ศิลปะการสื่อสาร จูงใจ
๓.๕ ความเสียสละต่อส่วนรวม


เจ้าพนักงานสัตวบาล

๑. ความรู้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑.๒ ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุสัตว์หรือพันธุพืช อาหารสัตว์ หรือด้านการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนา คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
๒.๑ มีทักษะในการผลิตสัตว์ หรือพืชอาหารสัตว์ หรือ ด้านการผสมเทียม หรือการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และ พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
๒.๒ มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
๒.๓ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๒.๔ มีทักษะในการแค้ปัญหา
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล
๓.๑ บุคลิกภาพ พ่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
๓.๒ ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
๓.๓ มนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม
๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ http://person.dld.go.th หัวข้อพนักงานราชการ โดยให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครด้วยลายมือ ตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเองหรือชอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๓ ถนนกรอกยายชา ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 – 19 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมปศุสัตว์

แผนที่ file 1

Comments

comments